ВИКОНАННЯ НАКАЗУ РЕКТОРА № 1-278 ВІД 10.10.2014 СТАНОМ НА 30.01.2022

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

28 моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Виконання наказу 26 моніторинг 27 моніторинг 28 моніторинг
Невип. Випуск % Невип. Випуск % Невип. Випуск Фак %
виконали 4 33 31 3 49 50 3 22 7 25
частково виконали 9 47 47 6 29 34 6 50 11 52,3
не виконали 4 23 23 3 14 16 3 20 6 22,7

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Місце Підрозділ (кафедра / факультет)

ВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
1 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
1 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
4 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
4 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
4 ФБТ, кафедра екобіотехнології та біоенергетики
4 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
4 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
9 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
9 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
9 ММІ, Кафедра конструювання машин
9 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
9 ФСП, кафедра теорії та практики управління
14 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
14 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
14 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
14 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
14 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
14 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
14 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
14 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
14 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
23 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
23 ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження
23 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
23 ІТС, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
23 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
23 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
23 ФММ, кафедра міжнародної економіки
23 ФСП, кафедра соціології
23 ХТФ, кафедра фізичної хімії
32 ІЕЕ, кафедра електропостачання
32 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
32 ТЕФ, кафедра теплоенергетики
32 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
32 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
32 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
32 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
39 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
39 ТЕФ, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
39 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
39 ФЕА, кафедра електромеханіки
43 ВПІ, кафедра графiки
43 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
43 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
43 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
43 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
43 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
43 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
43 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
43 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
43 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
53 ВПІ, кафедра репрографiї
53 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
53 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
53 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
53 ТЕФ, кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
53 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
53 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
53 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
53 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
62 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
62 ФММ, кафедра промислового маркетингу
62 ФМФ, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
62 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
66 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
66 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
66 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
66 ФПМ, кафедра прикладної математики
70 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
70 ТЕФ, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
70 ФТІ, кафедра прикладної фізики
73 ІАТ, кафедра космічної інженерії
73 ММІ, кафедра технології машинобудування
73 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
76 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
76 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
76 ІМЗ, кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні
76 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
76 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
76 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
76 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
83 ФБТ, кафедра біоінформатики
83 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
85 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
86 ІПСА, кафедра системного проектування
86 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
88 ФММ, кафедра економічної кібернетики
88 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
90 РТФ, кафедра радіоінженерії
90 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
92 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

НЕВИПУСКОВА КАФЕДРА

1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФСП, кафедра психології і педагогіки
3 ФСП, кафедра історії
4 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
4 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
6 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
6 ФСП, кафедра філософії
8 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
9 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
10 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту
10 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
12 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії

Факультет

1 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
1 ФСП - Факультет соцiологiї і права
3 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
3 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
5 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
5 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
7 ФЕЛ - Факультет Електронiки
8 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
8 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
8 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
11 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
11 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
11 РТФ - Радіотехнічний факультет
11 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
11 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
16 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
16 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
16 ФЛ - Факультет Лінгвістики
19 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет
19 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
21 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
22 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу
22 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
22 ТЕФ - Теплоенергетичний факультет

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.