Список скорочень назв інститутів, факультетів, кафедр

Навчальний заклад

  • КПІ ім. Ігоря Сікорського Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  • КПИ им. Игоря Сикорского Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

про назву

Інститути / факультети / кафедри

Назва підрозділу Абревіатура
Видавничо-поліграфічний інститут ВПІ
Institute of Printing and Publishing VPI
Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ ВСР
Department of Publishing Studies VSR
Кафедра графіки ВПІ КГ
Department of Graphic Arts KG
Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ МАПВ
Department of Printing Machines and Automated Complexes MAPV
Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ МВПГ
Department of Management in Publishing and Printing Industry MVPH
Кафедра репрографії ВПІ КР
Department of Reprography KR
Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ ТПВ
Department of Printing Technology TPV
Інститут аерокосмічних технологій ІАТ
Institute of Aerospace Technologies IAT
Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ АРБ
Department of Aircraft and Rocket Engineering ARB
Кафедра космічної інженерії ІАТ КІІАТ
Department of Space Engineering KIIAT
Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ СКЛА
Department of Aircraft Control Systems SKLA
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту ІЕЕ
Institute of Energy Saving and Energy Management IEE
Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ АУЕК
Department of Automation Control of Electrotechnical Systems AUEK
Кафедра геоінженерії ІЕЕ ГІ
Department of Geoengineering IEE GI
Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ ЕМОЕВ
Department of Electromechanical Equipment of Energy Consuming Industries EMOEV
Кафедра електропостачання ІЕЕ ЕП
Department of Electricity Supply EP
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ ОППЦБ
Department of Labor protection, industrial and civil safety OPCB
Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ ТЕ
Department of Heat Engineering and Energy Saving TE
Інститут матеріалознавства та зварювання ІМЗ
E.O. Paton Institute of Materials Science and Welding IMZ
Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ВМПМ
Department of High Temperature Materials and Powder Metallurgy VMPM
Кафедра зварювального виробництва ЗВ
Department of Welding Technology ZV
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ЛТФТТ
Department of Laser Systems and Physical Technologies LTFT
Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів ЛВЧКМ
Department of Ferrous and Non-ferrous Metals Foundry LVCHKM
Кафедра металознавства та термічної обробки МТО
Department of Metal Science and Heat Treatment MTO
Кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні СТЗІП
Department of Smart Connection Technologies and Surface Engineering STZIP
Кафедра фізики металів ФМ
Department of Physics of Metals KPM
Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ФХОТМ
Department of Physical and Chemical Fundamentals of Metals Technology FHOTM
Інститут прикладного системного аналізу ННК ІПСА
Institute for Applied System Analysis IASA
Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА ММСА
Department of Mathematical Methods of System Analysis MMSA
Кафедра системного проектування ІПСА СП
Department of System Design SP
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації ІСЗЗІ
Institute of Specialized Communication and Information Security ISZZI
Інститут телекомунікаційних систем ІТС
Institute of Telecommunication Systems ITS
Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС КІТМ
Department of Information Communications Networks ITM
Кафедра телекомунікацій ІТС ТК
Department of Telecommunications TK
Кафедра телекомунікаційних систем ІТС ТС
Department of Telecommunication Systems TS
Інженерно-хімічний факультет ІХФ
Faculty of Chemical Engineering IHF
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ ЕтаРП
Department of Ecology and Plant Polymers Technology ERP
Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ МАХНВ
Department of Machines and Apparatus of Chemical and Oil Refinery Productions MAHNV
Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ТПЗА
Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ ХПСМ
Department of Chemical, Polymer and Silicate Engineering CPSM
Механіко-машинобудівний інститут ММІ
Institute of Mechanical Engineering MMI
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ ДММОМ
Department of Dynamics and Strength of Machines and Strength of Materials DMMOM
Кафедра конструювання машин ММІ КМ
Department of machine design  
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотронік ММІ ПГМ
Department of Applied Hydro-Aeromechanics and Mechatronics PGM
Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ ТВЛА
Department of  Aircraft Manufacturing Technology TVLA
Кафедра технології машинобудування ММІ ТМММІ
Department of Manufacturing Engineering TMMMI
Приладобудівний факультет ПБФ
Faculty of Instrumentation Engineering PBF
Кафедра виробництва приладів ПБФ ВП
Department of Instrumentation Design and Engineering VP
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ ІВТ
Department of Information and Measuring Technologies IVT
Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ ООЕП
Department of Optical and Optoelectronic Instruments OOEP
Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ ПСНК
Department of Non-Destructive Testing Instruments and Systems PSNK
Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ ПСОН
Department of Orientation and Navigation Instruments and Systems PSON
Кафедра приладобудування ПБФ ПБ
Department of Instrument Making PB
Радіотехнічний факультет РТФ
Faculty of Radio Engineering RTF
Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ КІВРА
Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment KIVRA
Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ РОС             
Department of Radio Reception and Processing of Signals ROS
Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ РTПС
Department of Radio Engineering Devices and Systems RTPS
Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ ТОР
Department of Theoretical Foundations of Radio Engineering TOR
Теплоенергетичний факультет ТЕФ
Faculty of Heat and Power Engineering TEF
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ АПЕПС
Department of Automation of Power Processes and Systems Engineering APEPS
Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ АТЕП
Department of Automation of Heat and Power Engineering Processes ATEP
Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ АЕСІІТФ
Department of Nuclear Power Stations and Engineering Thermal Physics AESIITF
Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ ТПТ
Department of  Theoretical and Industrial Heat Engineering TPT
Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ ТЕУТта АЕС
Department of Cogeneration Installations of Thermal and Nuclear Power Plants TES
Факультет біомедичної інженерії ФБМІ
Faculty of Biomedical Engineering FBMI
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ББЗЛ
Department of Biosecurity and Health BBZL
Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ БМІ
Department of Biomedical Engineering BMI
Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ БМК
Department of Biomedical Cybernetics BMC
Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ СВ
Department of Sports Improvement SV
Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ ТМБІ
Department of Translational Medical Bioengineering BI
Кафедра фізичного виховання ФБМІ ФВ
Department of Physical Education FV
Факультет біотехнології і біотехніки ФВТ
Faculty of Biotechnology and Biotechnics FBT
Кафедра біоінформатики ФБТ КБ
Department of Bioinformatics KB
Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ БТІ
Department of Bioengineering and Biotechnics BTI
Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ КЕБ
Department of Environmental Biotechnology and Вioenergy KEB
Кафедра промислової біотехнології ФБТ ПБТ
Department of Industrial Biotechnology PBT
Факультет електроенергетики та автоматики ФЕА
Faculty of Electric Power Engineering and Automatics FEA
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА АЕМСЕП
Department of Automation of Electromechanical Systems and Electric Drive AEMCEP
Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА АЕ
Department of Power System Automation AE
Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА ВДЕ
Department of Renewable Energy Sources VDE
Кафедра електричних мереж і систем ФЕА ЕМС
Department of Electrical Power Systems and Networks EMS
Кафедра електромеханіки ФЕА ЕМ             
Department of Electromechanics EM
Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА ТОЕ                
Department of Theoretical Electrical Engineering TOE
Факультет електроніки ФЕЛ
Faculty of Electronics FEL
Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ АМЕС
Department of Acoustic and Multimedia Electronic Systems AMES
Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ ЕПС
Department of Electronic Devices and Systems EDS
Кафедра електронної інженерії ФЕЛ ЕІ
Electronic Engineering Department EI
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ КЕОА
Department of Electronic Computational Equipment Design KEOA
Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ МЕ
Department of Microelectronics ME
Факультет інформатики та обчислюваної техніки ФІОТ
Faculty of Informatics and Computer Science FIOT
Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ АСОІУ
Department of Computer-Aided Management and Data Processing Systems ASOIU
Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ АУТС
Department of Technical Systems Automation and Control AUTS
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ ОТ
Department of Computer Engineering OT
Кафедра технічної кібернетики ФІОТ КТК
Department of Technical Cybernetics КТК
Факультет лінгвістики ФЛ
Faculty of Linguistics FL
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ КАМГСЗ
Department of the English Language of Humanities Orientation № 3 KAMGS3
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ КАМТС1
Department of the English Language of Technical Orientation № 1 KAMTS1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ КАМТС2
Department of the English Language of Technical Orientation № 2 KAMTS2
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ КТППАМ
Department of Theory, Practice and Translation of the English Language KTPPAM
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ КТППНМ
Department of Theory, Practice and Translation of the German Language KTPPNM
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ КТППФМ
Department of Theory, Practice and Translation of the French Language KTPPFM
Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КУМЛК
Department of the Ukrainian language, literature and culture KUMLK
Факультет менеджменту та маркетингу ФММ
Faculty of Management and Marketing FMM
Кафедра економіки і підприємництва ФММ КЕП
Department of Economics and Entrepreneurship KEP
Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ ММЕС
Department of Economic Systems Mathematical Modeling MMES
Кафедра менеджменту ФММ КМ
Department of Management KM
Кафедра міжнародної економіки ФММ КМЕ
Department of International Economics KME
Кафедра промислового маркетингу ФММ ПМФММ
Department of Industrial Marketing PMFMM
Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ ТПЕ
Department of Theoretical and Applied Economics TPE
Фізико-математичний факультет ФМФ
Faculty of Physics and Mathematics FMF
Кафедра диференціальних рівнянь ФМФ ДР
Department of Differential Equations DR
Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ КЗЕФ
Department of General and Experimental Physics KZEF
Кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ КЗТФ
Department of General and Theoretical Physics KZTF
Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ ЗФФТТ
Department of General and Solid State Physics ZFFTT
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ МАтаТЙ
Department of Mathematical Analysis and Probability Theory MATAN
Кафедра математичної фізики ФМФ КМФ
Department of Mathematical Physics KMF
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ НГІтаКГ
Department of descriptive geometry, engineering and computer graphics NGKG
Факультет прикладної математики ФПМ
Faculty of Applied Mathematics FPM
Кафедра прикладної математики ФПМ ПМА
Department of Applied Mathematics PMA
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ ПЗКС        
Department of Computer Systems Software PZKS
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ СПСКС
Department of System Programming and Specialized Computer Systems SPSCS
Факультет соціології і права ФСП
Faculty of Sociology and Law FSP
Кафедра господарського та адміністративного права ФСП КГАП
Department of Economic and Administrative Law (DEAL KGAP
Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП КІППІВ
Department of Information and Intellectual Property Law KIPPIV
Кафедра історії ФСП КІ
Department of History KI
Кафедра психології та педагогіки ФСП ПП
Department of Psychology and Pedagogy PP
Кафедра публічного права ФСП КПП             
Department of Public Law KPP
Кафедра соціології ФСП КС
Department of Sociology KS
Кафедра теорії та практики управління ФСП КТПУ
Department of Theory and Practice of Management KTPU
Кафедра філософії ФСП КФ
Department of Philosophy KF
Фізико-технічний інститут ФТІ
Institute of Physics and Technology IPT
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ ІБ
Department of Information Security IB
Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ ММЗІ
Department of Mathematical Methods of Information Security MMZI
Кафедра прикладної фізики ФТІ ПФ               
Department of Applied Physics PF
Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ ФЕС
Department of Power Systems Physics FES
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ ФТЗЗІ
Department of Physical and Technical Methods of Information Security FTZZI
Хіміко-технологічний факультет ХТФ
Faculty of Chemical Technology XTF
Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ ЗНХ
Department of General and Inorganic Chemistry ZNH
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ ОХТОР
Department of Organic Chemistry and Technology of Organic Compounds OHTOR
Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ ТЕХВ
Department of Electrochemical Plants Technology TEHV
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ ТНР,ВтаЗХТ
Department of Inorganic Substances, Water Purification and General Chemical Technology TNR
Кафедра фізичної хімії ХТФ ФХ
Department of Physical Chemistry FH
Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ ХТКС
Department of Chemical Technology of Ceramics and Glass HTKS
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ ХТКМ
Department of Chemical Technology of Composite Materials HTKM

Підрозділи

  • Кафедра військової підготовки - КВП
  • НМК ІПО Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти»
  • УІІТО Український інститут інформаційних технологій в освіті
  • СФМ Спільний факультет машинобудування
  • ІМЯО Інститут моніторингу якості освіти

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.