Список скорочень назв інститутів, факультетів, кафедр

Зверніть, будь ласка, увагу. Опубліковано НАКАЗ № НУ/1 ВІД 05.01.2022 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ". У переклад назв частини підрозділів внесено корективи.

Навчальний заклад

  • КПІ ім. Ігоря Сікорського Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  • КПИ им. Игоря Сикорского Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

про назву

Інститути / факультети / кафедри

НАЗВА ПІДРОЗДІЛУ Абревіатура АНГЛОМОВНА НАЗВА Абревіатура
Інженерно-хімічний факультет ІХФ Faculty of Chemical Engineering IHF
Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ ЕтаРП Department of Ecology and Plant Polymers Technology ERP
Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ МАХНВ Department of Chemical Engineering and Oil Refining Industry MAHNV
Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ ТПЗА Automation Hardware and Software Department TPZA
Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ ХПСМ Department of Chemical, Polymer and Silicate Engineering CPSM
Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут ННВПІ Educational and Scientific Institute for Publishing and Printing VPI
Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ ВСР Department of Publishing and Editing VSR
Кафедра графіки ВПІ КГ Department of Graphic Arts KG
Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ МАПВ Department of Printing Machines and Automated Complexes MAPV
Кафедра репрографії ВПІ КР Department of Reprography KR
Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ ТПВ Department of Printing Technology TPV
Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій ННІАТ Education and Research Institute of Aerospace Technologies IAT
Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ АРБ Department of Aircraft and Rocket Engineering ARB
Кафедра космічної інженерії ІАТ КІІАТ Department of Space Engineering KIIAT
Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ СКЛА Department of Aircraft Control Systems SKLA
Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (з 01.07.2022 р.) ННІАТЕ Educational and Scientific Institute of Nuclear and Thermal Energy IATE
Кафедра автоматизації енергетичних процесів АЕП Department of Energy Processes Automation AEP
Кафедра атомної енергетики АЕ Department of Nuclear Energy AE
Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІПЗЕ Department of Software Engineering in Energy IPZE
Кафедра теплової та альтернативної енергетики ТАЕ Department of Thermal and Alternative Energy TAE
Кафедра цифрових технологій в енергетиці ЦТЕ Department of Digital Technologies in Energy DTE
Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту ННІЕЕ Educational and Research Institute of Energy Saving and Energy Management IEE
Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ АЕМК Department of Automation of Electrical and Mechatronic Complexes AEMC
Кафедра геоінженерії ІЕЕ ГІ Department of Geoengineering GI
Кафедра електропостачання ІЕЕ ЕП Department of Power Supply EP
Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ ОППЦБ Department of Labour Protection, Industrial and Civil Safety OPCB
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона НН ІМЗ ім. Є.О. Патона Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding IMZ
Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ ВМПМ Department of High-Temperature Materials and Powder Metallurgy VMPM
Кафедра зварювального виробництва ІМЗ ЗВ Department of Welding Technology ZV
Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ ЛТФТТ Department of Laser Systems and Advanced Technologies LTFT
Кафедра ливарного виробництва ІМЗ ЛВ Department of Foundry Production LV
Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ КФМТО Department of Physical Materials Science and Heat Treatment PMSHT
Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу НН ІПСА Educational and Research Institute for Applied System Analysis IASA
Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА ММСА Department of Mathematical Methods of System Analysis MMSA
Кафедра системного проектування ІПСА СП Department of System Design SP
Кафедра штучного інтелекту (з 01.07.2022р) ШІ Department of Artificial Intelligence AI
Навчально-науковий інститут спеціального зв'язку та захисту інформації ІСЗЗІ Institute of Special Communications and Information Protection ISZZI
Спеціальна кафедра №1 ІСЗЗІ "Застосування засобів криптографічного та технічного захисту" СК1 ЗЗКТЗІ Special Department 1 CK1
Спеціальна кафедра №2 ІСЗЗІ "Управління та тактико-спеціальної підготовки" СК2 УТСП Special Department 2 CK2
Спеціальна кафедра №3 ІСЗЗІ "Застосування засобів спеціальних телекомунікаційних систем" СК3 ЗЗСТС Special Department 3 CK3
Спеціальна кафедра №4 ІСЗЗІ "Теоретичних основ експлуатації засобів спеціальних телекомунікаційних систем" СК4 ТОЕЗСТС Special Department 4 CK4
Спеціальна кафедра №5 ІСЗЗІ 'Застосування спеціальних автоматизованих інформаційних Відділ експлуатації кібербезпеки та інформаційних систем та технологій СК5 3САІСТ Special Department 5 CK5
Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем ІТС Educational and Research Institute of Telecommunication Systems ITS
Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей ІТС ЕКІР Department of Electronic Communications and Internet of Things EKIR
Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях ІТТ Department of Information Technologies in Telecommunications ITT
Кафедра телекомунікацій ІТС ТК Department of Telecommunications TK
Навчально-науковий Механіко-машинобудівний інститут ННММІ Educational and Research Institute of Mechanical Engineering MMI
Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ ДММОМ Department of Dynamics and Strength of Machines and Strength of Materials DMMOM
Кафедра конструювання машин ММІ КМ Department of Machine Design KM
Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ ПГМ Applied Fluid Mechanics and Mechatronics Department PGM
Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ ТВЛА Department of Aircraft Manufacturing Technologies TVLA
Кафедра технології машинобудування ММІ ТМММІ Department of Manufacturing Engineering TMMMI
Фізико-технічний інститут ФТІ Educational and Research Institute of Physics and Technology IPT
Кафедра інформаційної безпеки ФТІ ІБ Department of Information Security IB
Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ ММЗІ Department of Mathematical Methods of Information Security MMZI
Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ММАД Department of Mathematical Modelling and Data Analysis MMDA
Кафедра прикладної фізики ФТІ ПФ                 Department of Applied Physics PF
Приладобудівний факультет ПБФ Faculty of Instrumentation Engineering PBF
Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ АСНК Department of Automation and Non-Destructive Testing Systems ASNK
Кафедра виробництва приладів ПБФ ВП Department of Instrument Production and Engineering VP
Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ ІВТ Department of Information and Measuring Technologies IVT
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ КІОНС Department of Computer-Integrated Optical and Navigation Systems CIONS
Радіотехнічний факультет РТФ Faculty of Radio Engineering RTF
Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ РЕ Department of Applied Radio Electronics PRE
Кафедра радіоінженерії РТФ РІ Department of Radio Engineering RI
Кафедра радіотехнічних систем РТФ РТС Department of Radio Engineering Systems RTS
Факультет біомедичної інженерії ФБМІ Faculty of Biomedical Engineering FBMI
Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ ББЗЛ Department of Biosafety and Human Health BBZL
Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ БМІ Department of Biomedical Engineering BMI
Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ БМК Department of Biomedical Cybernetics BMC
Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ КТОС Department of Health and Sports Technologies KTOS
Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ ТМБІ Department of Translational Medical Bioengineering BI
Факультет біотехнології і біотехніки ФВТ Faculty of Biotechnology and Biotechnics FBT
Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ КББЕ Department of Bioenergy, Bioinformatics and Environmental Biotechnology KBBE
Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ БТІ Department of Biotechnics and Engineering BTI
Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ ПБТ Department of Industrial Biotechnology and Biopharmacy PBTB
Факультет електроенергетики та автоматики ФЕА Faculty of Electric Power Engineering and Automatics FEA
Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА АЕМСЕП Department of Automation of Electromechanical Systems and Electric Drive AEMCEP
Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА АЕ Department of Power System Automation AE
Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА ВДЕ Department of Renewable Energy Sources VDE
Кафедра електричних мереж та систем ФЕА ЕМС Department of Electrical Power Systems and Networks EMS
Кафедра електромеханіки ФЕА ЕМ               Department of Electromechanics EM
Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА ТОЕ                  Department of Theoretical Electric Engineering TOE
Факультет електроніки ФЕЛ Faculty of Electronics FEL
Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ АМЕС Department of Acoustic and Multimedia Electronic Systems AMES
Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ ЕПС Department of Electronic Devices and Systems EDS
Кафедра електронної інженерії ФЕЛ ЕІ (ФБМЕ) Electronic Engineering Department EE
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ КЕОА Department of Electronic and Computing Equipment Engineering KEOA
Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ МЕ Microelectronics Department ME
Факультет інформатики та обчислюваної техніки ФІОТ Faculty of Informatics and Computer Engineering FIOT
Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ ІПІ Department of Computer Science and Software Engineering IPI
Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ ІСТ Department of Information Systems and Technologies IST
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ ОТ Department of Computer Engineering OT
Факультет лінгвістики ФЛ Faculty of Linguistics FL
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ КАМГСЗ Department of English for Humanities 3 KAMGS3
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ КАМТС1 Department of English for Engineering 1 KAMTS1
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ КАМТС2 Department of English for Engineering 2 KAMTS2
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ КТППАМ Department of Theory, Practice and Translation of English KTPPAM
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ КТППНМ Department of Theory, Practice and Translation of German KTPPNM
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ КТППФМ Department of Theory, Practice and Translation of French KTPPFM
Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ КУМЛК Department of Ukrainian Language, Literature and Culture KUMLK
Факультет менеджменту та маркетингу ФММ Faculty of Management and Marketing FMM
Кафедра економіки і підприємництва ФММ КЕП Department of Economics and Entrepreneurship KEP
Кафедра економічної кібернетики ФММ ЕК Department of Economic Cybernetics ЕС
Кафедра менеджменту підприємств ФММ КМП Department of Management of Enterprises KME
Кафедра міжнародної економіки ФММ КМЕ Department of International Economics KME
Кафедра промислового маркетингу ФММ ПМФММ Department of Industrial Marketing PMFMM
Фізико-математичний факультет ФМФ Faculty of Physics and Mathematics FMF
Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ ЗФМФП Department of General Physics and Modelling of Physical Processes ZFMFP 
Кафедра загальної фізики ФМФ КЗФ Department of General Physics DGF
Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ МАтаТЙ Department of Mathematical Analysis and Probability Theory MATAN
Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ КМФ та ДР Mathematical Physics and Differential Equations Department MPH
Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ НГІтаКГ Department of Descriptive Geometry, Engineering and Computer Graphics NGKG
Факультет прикладної математики ФПМ Faculty of Applied Mathematics FPM
Кафедра прикладної математики ФПМ ПМА Department of Applied Mathematics PMA
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ ПЗКС          Department of Computer Systems Software PZKS
Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ СПСКС Department of System Programming and Specialized Computer Systems SPSCS
Факультет соціології і права ФСП Faculty of Sociology and Law FSP
Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП КІВПП Department of Intellectual Property and Private Law IVPP
Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права КІГАП Department of Information, Economic and Administrative Law KIGAP
Кафедра історії ФСП КІ Department of History KI
Кафедра психології і педагогіки ФСП ПП Department of Psychology and Pedagogy PP
Кафедра соціології ФСП КС Department of Sociology KS
Кафедра теорії та практики управління ФСП КТПУ Department of Theory and Practice of Management KTPU
Кафедра філософії ФСП КФ Department of Philosophy KF
Хіміко-технологічний факультет ХТФ Faculty of Chemical Technology XTF
Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ ЗНХ Department of General and Inorganic Chemistry ZNH
Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ ОХТОР Department of Organic Chemistry and Technology of Organic Compounds OHTOR
Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ ТЕХВ Department of Electrochemical Production Technology TEHV
Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ ТНР,ВтаЗХТ Department of Inorganic Substances, Water Treatment and General Chemical Technology TNR
Кафедра фізичної хімії ХТФ ФХ Department of Physical Chemistry FH
Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ ХТКС Department of Chemical Technology of Ceramics and Glass HTKS
Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ ХТКМ Department of Chemical Technology of Composite Materials HTKM

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.