Список скорочень назв інститутів, факультетів, кафедр

Зверніть, будь ласка, увагу. Опубліковано НАКАЗ № НУ/1 ВІД 05.01.2022 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ". У переклад назв частини підрозділів внесено корективи.

Навчальний заклад

  • КПІ ім. Ігоря Сікорського Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  • КПИ им. Игоря Сикорского Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

про назву

Інститути / факультети / кафедри

УКРАЇНОМОВНА НАЗВА

КПІ ім. Ігоря Сікорського

АНГЛОМОВНА НАЗВА

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Навчально-науковий видавничо-полiграфiчний інститут

ННВПІ

Educational and Scientific Institute for Publishing and Printing

VPI

Кафедра видавничої справи та редагування

ВСР

Department of Publishing and Editing

VSR

Кафедра графіки

КГ

Department of Graphic Arts

KG

Кафедра машин та агрегатiв полiграфiчного виробництва

МАПВ

Department of Printing Machines and Automated Complexes

MAPV

Кафедра репрографії

КР

Department of Reprography

KR

Кафедра технологiї полiграфiчного виробництва

ТПВ

Department of Printing Technology

TPV

Навчально-науковий інститут аерокосмічних технологій

ННІАТ

Education and Research Institute of Aerospace Technologies

IAT

Кафедра авіа- та ракетобудування

АРБ

Department of Aircraft and Rocket Engineering

ARB

Кафедра космічної інженерії

КІІАТ

Department of Space Engineering

KIIAT

Кафедра систем керування літальними апаратами

СКЛА

Department of Aircraft Control Systems

SKLA

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики (з 01.07.2022 р.)

ННІАТЕ

Educational and Research Institute of Nuclear and Heat Power Engineering

IATE

Кафедра автоматизації енергетичних процесів (з 01.07.2022 р.)

АЕП

Department of Power Process Automation

AEP

Кафедра атомної енергетики (з 01.07.2022 р.)

АЕ

Department of Nuclear Power Engineering

AE

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці (з 01.07.2022 р.)

ІПЗЕ

Department of Software Engineering for Power Industry

IPZE

Кафедра теплової та альтернативної енергетики (з 01.07.2022 р.)

ТАЕ

Department of Heat and Alternative Power Engineering

TAE

Кафедра цифрових технологій в енергетиці (з 01.07.2022 р.)

ЦТЕ

Department of Digital Technologies in Power Industry

STTE

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

ННІЕЕ

Educational and Research Institute of Energy Saving and Energy Management

IEE

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

АЕМК

Department of Automation of Electrical and Mechatronic Complexes

AEMC

Кафедра геоінженерії

ГІ

Department of Geoengineering

GI

Кафедра електропостачання

ЕП

Department of Power Supply

EP

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки

ОППЦБ

Department of Labour Protection, Industrial and Civil Safety

OPCB

Кафедра теплотехніки та енергозбереження

ТЕ

Department of Heat Engineering and Energy Saving

TE

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона

НН ІМЗ ім. Є.О. Патона

Y. O. Paton Educational and Research Institute of Materials Science and Welding

IMZ

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

ВМПМ

Department of High-Temperature Materials and Powder Metallurgy

VMPM

Кафедра зварювального виробництва

ЗВ

Department of Welding Technology

ZV

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

ЛТФТТ

Department of Laser Systems and Advanced Technologies

LTFT

Кафедра ливарного виробництва

ЛВ

Department of Foundry Production

LV

Кафедра смарт технологій з’єднань та інженерії поверхні

СТЗІП

Department of Smart Technologies of Joints and Surface Engineering

STZIP

Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

КФМТО

Department of Physical Materials Science and Heat Treatment

PMSHT

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

НН ІПСА

Educational and Research Institute for Applied System Analysis

IASA

Кафедра математичних методів системного аналізу

ММСА

Department of Mathematical Methods of System Analysis

MMSA

Кафедра системного проєктування

СП

Department of System Design

SP

Кафедра штучного інтелекту (з 01.07.2022р)

ШІ

Department of Artificial Intelligence

AI

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації

ІСЗЗІ

Institute of Special Communications and Information Protection

ISZZI

Спеціальна кафедра №1

СК1 ЗЗКТЗІ

Special Department 1

CK1

Спеціальна кафедра №2

СК2 УТСП

Special Department 2

CK2

Спеціальна кафедра №3

СК3 ЗЗСТС

Special Department 3

CK3

Спеціальна кафедра №4

СК4 ТОЕЗСТС

Special Department 4

CK4

Спеціальна кафедра №5

СК5 3САІСТ

Special Department 5

CK5

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

ІТС

Educational and Research Institute of Telecommunication Systems

ITS

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем

ІКТС

Department of Information and Communication Technologies and Systems

ICTS

Кафедра телекомунікацій

ТК

Department of Telecommunications

TK

Інженерно-хімічний факультет

ІХФ

Faculty of Chemical Engineering

IHF

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

ЕтаРП

Department of Ecology and Plant Polymers Technology

ERP

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

МАХНВ

Department of Chemical Engineering and Oil Refining Industry

MAHNV

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

ТПЗА

Automation Hardware and Software Department

TPZA

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

ХПСМ

Department of Chemical, Polymer and Silicate Engineering

CPSM

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

ННММІ

Educational and Research Institute of Mechanical Engineering

MMI

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

ДММОМ

Department of Dynamics and Strength of Machines and Strength of Materials

DMMOM

Кафедра конструювання машин

КМ

Department of Machine Design

KM

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

ПГМ

Applied Fluid Mechanics and Mechatronics Department

PGM

Кафедра технології виробництва літальних апаратів

ТВЛА

Department of Aircraft Manufacturing Technologies

TVLA

Кафедра технології машинобудування

ТМММІ

Department of Manufacturing Engineering

TMMMI

Приладобудівний факультет

ПБФ

Faculty of Instrumentation Engineering

PBF

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

АСНК

Department of Automation and Non-Destructive Testing Systems

ASNK

Кафедра виробництва приладів

ВП

Department of Instrument Production and Engineering

VP

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

ІВТ

Department of Information and Measuring Technologies

IVT

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем

КІОНС

Department of Computer-Integrated Optical and Navigation Systems

CIONS

Радіотехнічний факультет

РТФ

Faculty of Radio Engineering

RTF

Кафедра прикладної радіоелектроніки

РЕ

Department of Applied Radio Electronics

PRE

Кафедра радіоінженерії

РІ

Department of Radio Engineering

RI

Кафедра радіотехнічних систем

РТС

Department of Radio Engineering Systems

RTS

Теплоенергетичний факультет (до 01.07.2022 р.)

ТЕФ

Faculty of Heat and Power Engineering

TEF

Кафедра автоматизації проєктування енергетичних процесів і систем

АПЕПС

Department of Automation of Power Processes and Systems Engineering

APEPS

Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів

АТЕП

Department of Automation of Heat and Power Engineering Processes

ATEP

Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики

АЕСІІТФ

Department of Nuclear Power Stations and Engineering Thermal Physics

AESIITF

Кафедра теплоенергетики

ТЕ

Department of Heat Power Engineering

TE

Факультет біомедичної інженерії

ФБМІ

Faculty of Biomedical Engineering

FBMI

Кафедра біобезпеки та здоров’я людини

ББЗЛ

Department of Biosafety and Human Health

BBZL

Кафедра біомедичної інженерії

БМІ

Department of Biomedical Engineering

BMI

Кафедра біомедичної кібернетики

БМК

Department of Biomedical Cybernetics

BMC

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

КТОС

Department of Health and Sports Technologies

KTOS

Кафедра трансляційної медичної біоінженерії

ТМБІ

Department of Translational Medical Bioengineering

BI

Факультет біотехнологій і біотехніки

ФВТ

Faculty of Biotechnology and Biotechnics

FBT

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології

КББЕ

Department of Вioenergy, Bioinformatics and Environmental Biotechnology

KBBE

Кафедра біотехніки та інженерії

БТІ

Department of Biotechnics and Engineering

BTI

Кафедра промислової біотехнології та біофармації

ПБТ

Department of Industrial Biotechnology and Biopharmacy

PBTB

Факультет електроенерготехніки та автоматики

ФЕА

Faculty of Electric Power Engineering and Automatics

FEA

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

АЕМСЕП

Department of Automation of Electromechanical Systems and Electric Drive

AEMCEP

Кафедра автоматизації енергосистем

АЕ

Department of Power System Automation

AE

Кафедра відновлюваних джерел енергії

ВДЕ

Department of Renewable Energy Sources

VDE

Кафедра електричних мереж та систем

ЕМС

Department of Electrical Power Systems and Networks

EMS

Кафедра електромеханіки

ЕМ

Department of Electromechanics

EM

Кафедра теоретичної електротехніки

ТОЕ

Department of Theoretical Electric Engineering

TOE

Факультет електроніки

ФЕЛ

Faculty of Electronics

FEL

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

АМЕС

Department of Acoustic and Multimedia Electronic Systems

AMES

Кафедра електронних пристроїв та систем

ЕПС

Department of Electronic Devices and Systems

EDS

Кафедра електронної інженерії

ЕІ (ФБМЕ)

Electronic Engineering Department

EI

Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

КЕОА

Department of Electronic and Computing Equipment Engineering

KEOA

Кафедра мікроелектроніки

МЕ

Microelectronics Department

ME

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

ФІОТ

Faculty of Informatics and Computer Engineering

FIOT

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ІПІ

Department of Computer Science and Software Engineering

IPI

Кафедра інформаційних систем та технологій

ІСТ

Department of Information Systems and Technologies

IST

Кафедра обчислювальної техніки

ОТ

Department of Computer Engineering

OT

Факультет лінгвістики

ФЛ

Faculty of Linguistics

FL

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

КАМГСЗ

Department of English for Humanities 3

KAMGS3

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

КАМТС1

Department of English for Engineering 1

KAMTS1

Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

КАМТС2

Department of English for Engineering 2

KAMTS2

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

КТППАМ

Department of Theory, Practice and Translation of English

KTPPAM

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

КТППНМ

Department of Theory, Practice and Translation of German

KTPPNM

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

КТППФМ

Department of Theory, Practice and Translation of French

KTPPFM

Кафедра української мови, літератури та культури

КУМЛК

Department of Ukrainian Language, Literature and Culture

KUMLK

Факультет менеджменту та маркетингу

ФММ

Faculty of Management and Marketing

FMM

Кафедра економіки і підприємництва

КЕП

Department of Economics and Entrepreneurship

KEP

Кафедра економічної кібернетики

ЕК

Department of Economic Cybernetics

ЕС

Кафедра менеджменту підприємств

КМП

Department of Management of Enterprises

KME

Кафедра міжнародної економіки

КМЕ

Department of International Economics

KME

Кафедра промислового маркетингу

ПМФММ

Department of Industrial Marketing

PMFMM

Фізико-математичний факультет

ФМФ

Faculty of Physics and Mathematics

FMF

Кафедра загальної фізики

ЗФМФП

Department of General Physics

ZFMFP

Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів

КЗФ

Department of General Physics and Modelling of Physical Processes

DGF

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

МАтаТЙ

Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

MATAN

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

КМФ та ДР

Mathematical Physics and Differential Equations Department

DMF and DE

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

НГІтаКГ

Department of Descriptive Geometry, Engineering and Computer Graphics

NGKG

Факультет прикладної математики

ФПМ

Faculty of Applied Mathematics

FPM

Кафедра прикладної математики

ПМА

Department of Applied Mathematics

PMA

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

ПЗКС

Department of Computer Systems Software

PZKS

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем

СПСКС

Department of System Programming and Specialized Computer Systems

SPSCS

Факультет соціології і права

ФСП

Faculty of Sociology and Law

FSP

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

КІВПП

Department of Intellectual Property and Private Law

IVPP

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

КІГАП

Department of Information, Economic and Administrative Law

KIGAP

Кафедра історії

КІ

Department of History

KI

Кафедра психології та педагогіки

ПП

Department of Psychology and Pedagogy

PP

Кафедра соціології

КС

Department of Sociology

KS

Кафедра теорії та практики управління

КТПУ

Department of Theory and Practice of Management

KTPU

Кафедра філософії

КФ

Department of Philosophy

KF

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

ФТІ

Educational and Research Institute of Physics and Technology

IPT

Кафедра інформаційної безпеки

ІБ

Department of Information Security

IB

Кафедра математичних методів захисту інформації

ММЗІ

Department of Mathematical Methods of Information Security

MMZI

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ММАД

Department of Mathematical Modelling and Data Analysis

MMDA

Кафедра прикладної фізики

ПФ

Department of Applied Physics

PF

Хіміко-технологічний факультет

ХТФ

Faculty of Chemical Technology

XTF

Кафедра загальної та неорганічної хімії

ЗНХ

Department of General and Inorganic Chemistry

ZNH

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин

ОХТОР

Department of Organic Chemistry and Technology of Organic Compounds

OHTOR

Кафедра технології електрохімічних виробництв

ТЕХВ

Department of Electrochemical Production Technology

TEHV

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

ТНР,ВтаЗХТ

Department of Inorganic Substances, Water Treatment and General Chemical Technology

TNR

Кафедра фізичної хімії

ФХ

Department of Physical Chemistry

FH

Кафедра хімічної технології кераміки та скла

ХТКС

Department of Chemical Technology of Ceramics and Glass

HTKS

Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів

ХТКМ

Department of Chemical Technology of Composite Materials

HTKM

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.