Список скорочень назв інститутів, факультетів, кафедр

Навчальний заклад

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
 • КПИ им. Игоря Сикорского Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

про назву

Інститути

 1. ІАТ Інститут аерокосмічних технологій
 2. IЕЕ Iнститут енергозбереження та енергоменеджменту
 3. IПСА Iнститут Прикладного Системного Аналiзу
 4. ІСЗЗІ Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації
 5. ВПI Видавничо-полiграфiчний iнститут
 6. ММI Механiко-Машинобудiвний Iнститут
 7. НН IТС НН Iнститут телекомунiкацiйних систем
 8. ФТI Фiзико-технiчний iнститут

Факультети

 1. IФФ Iнженерно-фiзичний факультет
 2. ЗФ Зварювальний факультет
 3. ПБФ Приладобудiвний факультет
 4. РТФ Радiотехнiчний факультет
 5. ТЕФ Теплоенергетичний факультет
 6. ФБМІ Факультет біомедичної інженерії
 7. ФIОТ Факультет iнформатики та обчислювальної технiки
 8. ФБТ Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки
 9. ФЕА Факультет електроенерготехнiки та автоматики
 10. ФЕЛ Факультет електронiки
 11. ФЛ Факультет лiнгвiстики
 12. ФММ Факультет менеджменту та маркетингу
 13. ФМФ Фiзико-математичний факультет
 14. ФПМ Факультет прикладної математики
 15. ФCП Факультет соцiологiї і права
 16. ХТФ Хiмiко-технологiчний факультет

Кафедри

 1. Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ - АРБ
 2. Кафедра автоматизації експериментальних досліджень ПБФ - АЕД
 3. Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА - АЕМСЕП
 4. Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА - АЕ
 5. Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ - АПЕПС
 6. Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ - АТЕП
 7. Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ - АУЕК
 8. Кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ - АХВ            
 9. Кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ - АСОІУ
 10. Кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ - АУТС
 11. Кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ - ААЕ
 12. Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ - КАМГСЗ
 13. Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ - КАМТС1
 14. Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ - КАМТС2
 15. Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ - АЕСІІТФ
 16. Кафедра біобезпеки і здоров'я людини - ББЗЛ
 17. Кафедра біоінформатики ФБТ - КБ
 18. Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ - БМІ
 19. Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ - БМК
 20. Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ - БТІ
 21. Кафедра видавнича справа і редагування ВПІ - ВСР
 22. Кафедра виробництва приладів ПБФ - ВП
 23. Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ - ВМПМ
 24. Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА - ВДЕ
 25. Кафедра геоінженерії ІЕЕ - ГІ
 26. Кафедра господарського та адміністративного права ФСП - КГАП
 27. Кафедра графіки ВПІ - КГ
 28. Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ - ДММОМ
 29. Кафедра диференціальних рівнянь ФМФ - ДР
 30. Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ - КЕБ
 31. Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ - ЕтаРП
 32. Кафедра економіки і підприємництва ФММ - КЕП
 33. Кафедра електричних мереж і систем ФЕА - ЕМС
 34. Кафедра електрозварювальних установок ЗФ - ЕЗУ
 35. Кафедра електромеханіки ФЕА - ЕМ             
 36. Кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ - ЕМОЕВ
 37. Кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ - ЕПП
 38. Кафедра електронної інженерії ФЕЛ - ЕІ (ФБМЕ)
 39. Кафедра електропостачання ІЕЕ - ЕП
 40. Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ - КЗЕФ
 41. Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ - ЗНХ
 42. Кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ - КЗТФ
 43. Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ - ЗФФТТ
 44. Кафедра зварювального виробництва ЗФ - ЗВ
 45. Кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ - ЗТРІ
 46. Кафедра інженерії поверхні ЗФ - КІП               
 47. Кафедра інженерної екології ІЕЕ - ІЕ
 48. Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ - ІТМ
 49. Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ПБФ - ІВТ
 50. Кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП - КІППІВ
 51. Кафедра інформаційної безпеки ФТІ - ІБ
 52. Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС - КІТМ
 53. Кафедра історії ФСП - КІ
 54. Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ - КХТП
 55. Кафедра конструювання верстатів та машин ММІ - КВМ
 56. Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ - КЕОА
 57. Кафедра космічної інженерії ІАТ - КІІАТ
 58. Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ - ЛТФТТ
 59. Кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ - ЛВЧКМ
 60. Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ - ММЗІ
 61. Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА - ММСА
 62. Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ - МАтаТЙ
 63. Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ - ММЕС
 64. Кафедра математичної фізики ФМФ - КМФ
 65. Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ - МАПВ
 66. Кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ - МАХНВ
 67. Кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ - МВПГ
 68. Кафедра менеджменту ФММ - КМ
 69. Кафедра металознавства та термічної обробки ІФФ - МТО
 70. Кафедра міжнародної економіки ФММ - КМЕ
 71. Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ - МЕ
 72. Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ - НГІтаКГ
 73. Кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ - НАЕПС
 74. Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ - ОТ
 75. Кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ - ООЕП
 76. Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ - ОХТОР
 77. Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ - ОППЦБ
 78. Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотронік ММІ - ПГМ
 79. Кафедра прикладної математики ФПМ - ПМА
 80. Кафедра прикладної фізики ФТІ - ПФ               
 81. Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ - ПСНК
 82. Кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ - ПСОН
 83. Кафедра приладобудування ПБФ - ПБ
 84. Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ - ПЗКС        
 85. Кафедра промислового маркетингу ФММ - ПМФММ
 86. Кафедра промислової біотехнології ФБТ - ПБТ
 87. Кафедра промислової електроніки ФЕЛ - ПЕ
 88. Кафедра психології та педагогіки ФСП - ПП
 89. Кафедра публічного права ФСП - КПП            
 90. Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ - КІВРА
 91. Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ - РОС             
 92. Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ - РTПС
 93. Кафедра репрографії ВПІ - КР
 94. Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ - СКЛА
 95. Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ - СПСКС
 96. Кафедра системного проектування ІПСА - СП
 97. Кафедра соціології ФСП - КС
 98. Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ - СВ
 99. Кафедра телекомунікацій ІТС - ТК
 100. Кафедра телекомунікаційних систем ІТС - ТС
 101. Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ - ТОР
 102. Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА - ТОЕ                
 103. Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ - ТПЕ
 104. Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ - ТПТ
 105. Кафедра теорії та практики управління ФСП - КТПУ
 106. Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ - КТППАМ
 107. Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ - КТППНМ
 108. Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ - КТППФМ
 109. Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ - ТЕУТта АЕС
 110. Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ - ТЕ
 111. Кафедра технічної кібернетики ФІОТ - КТК
 112. Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ - ТВЛА
 113. Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ - ТЕХВ
 114. Кафедра технології машинобудування ММІ - ТМММІ
 115. Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ - ТНР,ВтаЗХТ
 116. Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ - ТПВ
 117. Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ - ТМБІ
 118. Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ - КУМЛК
 119. Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ - ФЕС
 120. Кафедра фізики металів ІФФ - ФМ
 121. Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ - ФТЗЗІ
 122. Кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ - ФХОТМ
 123. Кафедра фізичного виховання ФБМІ - ФВ
 124. Кафедра фізичної хімії ХТФ - ФХ
 125. Кафедра філософії ФСП - КФ
 126. Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ - ХПСМ
 127. Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ - ХТКС
 128. Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ - ХТКМ

Підрозділи

 • Кафедра військової підготовки - КВП
 • МФ Міжнародний факультет
 • НМК ІПО Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти»
 • УІІТО Український інститут інформаційних технологій в освіті
 • СФМ Спільний факультет машинобудування
 • ІМЯО Інститут моніторингу якості освіти

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.