ВИКОНАННЯ НАКАЗУ РЕКТОРА № 1-278 ВІД 10.10.2014 СТАНОМ НА 30.03.2022

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

29 моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Положення про організацію освітнього процесу та інших наказів та розпоряджень КПІ ім.Ігоря Сікорського. Додаткові бали були нараховані за супроводження сайтів у перші дні після 24/02/2022.

Виконання наказу 27 моніторинг 28 моніторинг 29 моніторинг
Невип. Випуск % Невип. Випуск Фак % Невип. Випуск Фак %
виконали 3 49 50 3 22 7 25 3 22 6 24,2
частково виконали 6 29 34 6 50 11 52,3 6 52 13 55,5
не виконали 3 14 16 3 20 6 22,7 3 18 5 20,3

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

Місце Підрозділ (кафедра / факультет)

ВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
3 ІЕЕ, кафедра геоінженерії
3 ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
3 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
3 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки
3 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
3 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
3 ХТФ, кафедра фізичної хімії
3 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
11 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
11 ІЕЕ, кафедра електропостачання
11 ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження
11 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
11 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
11 ФЕЛ, кафедра електронних пристроїв та систем
11 ФСП, кафедра теорії та практики управління
18 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва
18 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
18 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
18 ФБТ, кафедра екобіотехнології та біоенергетики
18 ФІОТ, кафедра інформатики та програмної інженерії
23 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
23 ІМЗ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
23 ІМЗ, кафедра ливарного виробництва
23 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
23 ФЕА, кафедра електромеханіки
23 ФІОТ, кафедра інформаційних систем та технологій
29 ІТС, кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем
29 ММІ, Кафедра конструювання машин
29 ММІ, кафедра технології виробництва літальних апаратів
29 ПБФ, кафедра виробництва приладiв
29 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
29 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем
29 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки
29 ФЕЛ, кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем
29 ФММ, кафедра міжнародної економіки
38 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
38 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв
38 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
38 ТЕФ, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів
38 ТЕФ, кафедра теплоенергетики
38 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики
38 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії
38 ФСП, кафедра соціології
46 ВПІ, кафедра графiки
46 ІМЗ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
46 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
46 ФБТ, кафедра промислової біотехнології та біофармації
46 ФММ, кафедра економіки і підприємництва
46 ФПМ, кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
46 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем
53 ІЕЕ, кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів
53 ТЕФ, кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
53 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
53 ФММ, кафедра промислового маркетингу
53 ФМФ, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла
53 ФТІ, кафедра математичного моделювання та аналізу даних
59 ВПІ, кафедра репрографiї
59 ММІ, кафедра технології машинобудування
59 ПБФ, кафедра інформаційно-вимірювальних технологій
59 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури
59 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
59 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
65 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
65 ІМЗ, Кафедра зварювального виробництва
65 ІМЗ, кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні
65 ПБФ, кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю
65 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії
65 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
65 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
65 ФПМ, кафедра прикладної математики
73 РТФ, кафедра прикладної радіоелектроніки
73 ТЕФ, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
75 ІАТ, кафедра космічної інженерії
75 ПБФ, кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем
75 ФММ, кафедра менеджменту підприємств
75 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки
75 ФТІ, кафедра прикладної фізики
80 ІХФ, кафедра технічних та програмних засобів автоматизації
80 ФСП, кафедра інтелектуальної власності та приватного права
80 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин
83 ФБТ, кафедра біоінформатики
83 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
85 ІПСА, кафедра системного проектування
85 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
87 ФММ, кафедра економічної кібернетики
87 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
89 РТФ, кафедра радіоінженерії
89 РТФ, кафедра радіотехнічних систем
89 ФСП, кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права
92 ФМФ, кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

НЕВИПУСКОВІ КАФЕДРИ

1 ФМФ, кафедра загальної фізики
2 ФСП, кафедра психології і педагогіки
3 ФСП, кафедра історії
4 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
5 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
5 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
5 ФСП, кафедра філософії
8 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
8 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
10 ФБМІ, кафедра технологій оздоровлення і спорту
10 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
10 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії

Факультети

1 ФМФ - Фізико-Математичний Факультет
2 ПБФ - Приладобудiвний Факультет
2 ФПМ - Факультет Прикладної Математики
2 ФСП - Факультет соцiологiї і права
5 ММІ - Механіко-Машинобудівний інститут
5 ФЕА - Факультет електроенерготехніки та автоматики
7 ФЕЛ - Факультет Електронiки
8 ВПІ - Видавничо-поліграфічний інститут
8 ФІОТ - Факультет Iнформатики Та Обчислювальної Технiки
8 ФММ - Факультет Менеджменту і Маркетингу
8 ХТФ - Хiмiко-Технологiчний Факультет
12 ФБМІ - Факультет біомедичної інженерії
13 ІАТ - Інститут аерокосмічних технологій
13 ІЕЕ - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту
13 ІХФ - Інженерно-Xімічний Факультет
13 РТФ - Радіотехнічний факультет
13 ФТІ - Фiзико-Технiчний Iнститут
18 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем
18 ФЛ - Факультет Лінгвістики
20 ІМЗ - Інститут матеріалознавства та зварювання
20 ФБТ - Факультет біотехнології і біотехніки
22 ТЕФ - Теплоенергетичний факультет
23 ІПСА - Інститут прикладного системного аналiзу
24 ІСЗЗІ - Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.