Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 30.09.2019

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Двадцятий моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказу №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Виконання наказу

Виконання наказу 17 моніторинг 18 моніторинг 19 моніторинг 20 моніторинг
Невип. Випуск % Невип. Випуск % Невип. Випуск % Невип. Випуск %
виконали 6 40 36 7 47 43 9 51 47 9 54 49,6
частково виконали 4 39 34 5 41 36 5 49 43 6 48 42,5
не виконали 7 32 30 5 22 21 3 11 10 2 8 7,9

ПУБЛІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БЛОКІВ НА САЙТАХ КАФЕДР

ІНФОРМАЦІЙНІ БЛОКИ 17 МОНІТОРИНГ 18 МОНІТОРИНГ 19 МОНІТОРИНГ 20 МОНІТОРИНГ
UK EN UK EN UK EN UK EN
ІНФОРМАЦІЙНІ БЛОКИ ДЛЯ УСІХ КАФЕДР                
Загальна інформація про кафедру 98 76 99 77 98,4 77,3 99 76
Положення про структурний підрозділ 41   49   52,3   55  
Матеріально-технічне забезпечення 52   60   63,3   66  
Навчальні плани 56   65   68   69  
Освітні програми 65   73   76,6   79  
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт 41   53   57   58  
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт 42   50   54,7   54  
Наука / наукові школи 73 38 82 45 83,6 50 85 50
Публікації викладачів 66   72   75   76  
Зарубіжне партнерство 73 40 78 40 77,3 42,2 79 43
Новини 83 29 83 38 83,6 35,2 92 41
ІНФОРМАЦІЙНІ БЛОКИ ВИПУСКОВИХ КАФЕДР                
Вступ на 1-й курс 90 43 97 52 72,1 47,7 98 56
Перелік тем дипломних робіт 61   76   78,4   79  
Дисертації магістрів 41   68   65,8   69  
Результати проведеної практики 46   61   64,9   67  
Працевлаштування 59 33 79 47 79,3 50,5 82 50

Випускові кафедри

1 ПБФ, кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
1 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
1 ФЕА, кафедра електромеханіки
1 ІЕЕ, кафедра інженерної екології
5 ММІ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
5 ПБФ, кафедра оптичних та оптико-електронних приладів 
5 ФІОТ, кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах
5 ІФФ, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів 
5 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
5 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
5 ФІОТ, кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління
5 ФІОТ, кафедра технічної кібернетики
5 ХТФ, кафедра кібернетики хiмiко-технологiчних процесів
5 ТЕФ, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів 
15 ІЕЕ, кафедра електропостачання 
15 РТФ, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем 
15 ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження
15 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
15 ІХФ, кафедра автоматизації хімічних виробництв
15 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
15 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки 
22 ТЕФ, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій 
22 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
22 ФЕЛ, кафедра електронних приладів та пристроїв 
22 ПБФ, кафедра приладобудування 
26 ФБТ, кафедра екобіотехнології та біоенергетики 
26 ІЕЕ, кафедра геоінженерії 
26 ІЕЕ, кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв 
26 ММІ, кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів 
26 ЗФ, Кафедра зварювального виробництва
26 ФСП, кафедра теорії та практики управління
32 ММІ, кафедра інтегрованих технологій машинобудування
32 ФММ, кафедра міжнародної економіки 
32 ФСП, кафедра господарського та адміністративного права
32 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва 
36 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем 
36 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
36 РТФ, кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури
36 ФЕЛ, кафедра промислової електроніки 
40 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
40 ФБТ, кафедра промислової біотехнології
40 ФТІ, кафедра фізики енергетичних систем 
40 ХТФ, кафедра фізичної хімії
40 ФММ, кафедра економіки і підприємництва 
40 ПБФ, кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем 
40 ІФФ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
40 ФММ, кафедра математичного моделювання економічних систем 
48 ПБФ, кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки
48 ПБФ, кафедра приладів та систем орієнтації і навігації
48 ЗФ, кафедра електрозварювальних установок
48 ТЕФ, кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
52 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури 
52 ФТІ, кафедра прикладної фізики
52 ПБФ, кафедра виробництва приладiв 
55 ІПСА, кафедра системного проектування 
56 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин 
56 ТЕФ, кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
56 ФМФ, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла 
56 ІФФ, кафедра фiзики металiв
60 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
60 ФПМ , кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
60 ЗФ, кафедра інженерії поверхні
60 ВПІ, кафедра репрографiї 
60 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
65 ІТС, кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
65 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
65 ВПІ, кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі 
65 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії 
65 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
70 ФММ, кафедра менеджменту 
70 ІЕЕ, кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
70 ФБТ, кафедра біоінформатики 
70 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії 
70 ФСП, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
75 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
75 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
75 ТЕФ, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
75 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики 
75 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
75 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
75 ІТС, кафедра телекомунiкацiйних систем
75 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
75 ПБФ, кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень
75 ІФФ, кафедра фізико-хімічних основ технології металів
85 ФСП, кафедра соціології
85 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв 
85 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
85 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки 
85 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
85 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки 
85 ММІ, кафедра технології машинобудування
85 ФЕЛ, кафедра акустики та акустоелектроніки
93 ІФФ, кафедра металознавства та термічної обробки 
93 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
93 ФТІ, кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації 
93 РТФ, кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
93 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
98 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем 
98 ФЕЛ, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
100 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
100 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
100 ММІ, кафедра конструювання верстатiв та машин
103 ФПМ, кафедра прикладної математики 
103 ФММ, кафедра промислового маркетингу
103 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
103 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
107 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей 
108 РТФ, кафедра теоретичних основ радіотехніки
109 ФМФ, кафедра математичної фізики 
109 ВПІ, кафедра графiки

Невипускові кафедри

1 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 
2 ФММ, кафедра теоретичної і прикладної економіки 
3 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
3 ФСП, кафедра психології і педагогіки
3 ФСП, кафедра публічного права 
6 ФБМІ, кафедра спортивного вдосконалення 
6 ФБМІ, кафедра фізичного виховання
6 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
6 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
10 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
11 ФМФ, кафедра загальної та експериментальної фізики 
12 ФСП, кафедра історії
13 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
14 ФСП, кафедра філософії
15 ФМФ, кафедра диференціальних рівнянь
16 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
17 ФМФ, кафедра загальної та теоретичної фізики

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.