Українські журнали в Scopus i Web Of Science

ВСІ УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE (openscience.in.ua)

Проект Open Science in Ukraine (OSU) пропонує перелік українських наукових журналів, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science Core Collection. Всього 149 видань. Дата останнього оновлення: 17.01.2022.

Назва наукового журналу Варіанти назв журналу Предметна галузь (SJR)
Agricultural science and practice Сільськогосподарська наука і практика Agricultural and biological sciences
Biosystems Diversity Agricultural and biological sciences
Food Science and Technology Харчова наука і технологія / Journal of Food Science and Technology-Ukraine Agricultural and biological sciences
Hydrobiological Journal Гідробіологічний журнал Agricultural and Biological Sciences
Ukrainian Food Journal Agricultural and biological sciences
Zoodiversity Зоорізноманіття / Vestnik Zoologii Agricultural and biological sciences
Scientific Horizons Наукові горизонти / Научные горизонты Agricultural and biological sciences, Veterinary, Engineering
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal Agricultural Economics & Policy; Economics
Anthropological Measurements of Philosophical Research Антропологічні виміри філософських досліджень Arts and humanities
Kyiv-Mohyla Humanities Journal Києво-Могилянський гуманітарний журнал Arts and humanities
Philosophy and Cosmology Філософія і космологія / Filosofiya i Kosmologiya / Philosophy and Cosmology-Filosofiya i Kosmologiya Arts and humanities
The World of the Orient Східний світ / Shidnij Svit Arts and humanities
Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine Вісник Національної академії правових наук України Arts and Humanities, Social Sciences
Psycholinguistics Психолінгвістика / Psiholingvistika Arts and humanities; Social sciences
Biopolymers and Cell Біополімери і клітина Biochemistry, genetics and molecular biology
Cell and Organ Transplantology Biochemistry, genetics and molecular biology
Mikrobiologichny Zhurnal Мікробіологічний журнал / Mikrobiolohichnyi zhurnal Biochemistry, genetics and molecular biology
Problems of Cryobiology and Cryomedicine Проблеми кріобіології і кріомедицини Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Medicine
Cytology and Genetics Цитологія і генетика Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine
Experimental Oncology Експериментальна онкологія Biochemistry, genetics and molecular biology; Medicine
Ukrainian Biochemical Journal Український біохімічний журнал Biochemistry, Genetics and Molecular Biology; Medicine
Regulatory Mechanisms in Biosystems Biochemistry, genetics and molecular biology; Veterinary; Medicine
Modern Phytomorphology Biology
World of Medicine and Biology Світ медицини та біології Biology; Medicine
Innovative Marketing Інноваційний маркетинг Business, Management and Accounting
Investment Management and Financial Innovations Business, Management and Accounting
Knowledge and Performance Management Управління знаннями та результативністю Business, Management and Accounting
Marketing and Management of Innovations Маркетинг і менеджмент інновацій Business, management and accounting
Journal of Governance and Regulation Business, Management and Accounting: Strategy and Management
Chemistry and Chemical Technology Хімія та хімічна технологія / Chemistry & Chemical Technology Chemical engineering; Chemistry
French-Ukrainian Journal of Chemistry Chemistry
Journal of Chemistry and Technologies Chemistry
Methods and Objects of Chemical Analysis Методи та об'єкти хімічного аналізу Chemistry
Theoretical and Experimental Chemistry Chemistry
Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii Питання хімії та хімічної технології Chemistry
Journal of Superhard Materials Надтверді матеріали Chemistry; Materials science
Cybernetics and Systems Analysis Computer science
International Journal of Computing Computer Science
Journal of Automation and Information Sciences Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики» / International Scientific Technical Journal «Problems of Control and Informatics» Computer science
Radioelectronic and Computer Systems Радіоелектронні і Комп'ютерні Системи Computer Science
System Research and Information Technologies Системні дослідження та інформаційні технології Computer science, Mathematics
Advances in Astronomy and Space Physics Здобутки астрономії та фізики космосу Earth and planetary sciences
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія / Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv-Geology Earth and planetary sciences
Geodynamics Геодинаміка Earth and planetary sciences
Geophysical Journal (Geofizicheskiy Zhurnal) Геофізичний журнал / Geofizicheskiy Zhurnal-Geophysical Journal Earth and planetary sciences
Journal of Geology, Geography and Geoecology Журнал з геології, географії та геоекології Earth and planetary sciences
Mineralogical journal-Ukraine Мінералогічний журнал Earth and planetary sciences
Mining of Mineral Deposits Розробка Родовищ Earth and planetary sciences
Space Science and Technology Космічна наука і технологія / Space Science and Technology-Kosmicna Nauka i Tehnologia Earth and planetary sciences
Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology" Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, cерія "Геологія. Географія. Екологія" Earth and planetary sciences
Ukrainian Geographical Journal Український географічний журнал Earth and planetary sciences, Social sciences, Business, Management and Accounting
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu Науковий вісник Національного гірничого університету Earth and planetary sciences; Engineering
Kinematics and Physics of Celestial Bodies Кінематика і фізика небесних тіл Earth and planetary sciences; Physics and Astronomy
Journal of International Studies Economics and Econometrics, Political science
Banks and Bank Systems Economics, Econometrics and Finance
Environmental Economics Економіка природокористування Economics, Econometrics and Finance
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Economics, econometrics and finance
Insurance Markets and Companies Страхові ринки та компанії Economics, Econometrics and Finance
Public and Municipal Finance Economics, Econometrics and Finance
Economic Annals-XXI Економічний часопис-ХХІ Economics, econometrics and finance; Social sciences
Economics and Sociology Економіка і соціологія / Economics & Sociology Economics, econometrics and finance; Social sciences
Nuclear and Radiation Safety Ядерна та радіаційна безпека Energy; Engineering
Technical Electrodynamics Технічна електродинаміка Energy; Engineering
Problems of Atomic Science and Technology Питання атомної науки і техніки Energy; Materials science; Physics and Astronomy
International Applied Mechanics Engineering
Radioelectronics and Communications Systems Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника / Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка Engineering
Strength of Materials Проблеми міцності Engineering
Radio Electronics, Computer Science, Control Радіоелектроніка, iнформатика, управління Engineering, Computer science
Electrical Engineering & Electromechanics Електротехніка і Електромеханіка Engineering, Physics
Journal of Thermoelectricity Термоелектрика Engineering; Materials science; Physics and astronomy
Materials Science Фізико-хімічна механіка матеріалів Engineering; Materials science; Physics and Astronomy
Powder Metallurgy and Metal Ceramics Engineering; Materials science; Physics and astronomy
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia Вісник НТУУ КПІ. Серія радіотехніка, радіоапаратобудування Engineering; Physics
East European Historical Bulletin Східноєвропейський історичний вісник / Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin History
History of Science and Technology Історія науки і техніки History
Manuscript and Book Heritage of Ukraine Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy / Рукописна та книжкова спадщина України / Rukopysna ta Knyzhkova Spadshchyna Ukrainy-Manuscript and Book Heritage of Ukraine History, Culturology
Storinky Istoriyi-History Pages Сторінки Історії History, Culturology
Ukrainskyi istorychnyi zhurnal Український історичний журнал History, Culturology
Access to Justice in Eastern Europe Law, Social sciences
Lex Portus Law, Social sciences
Functional materials Функціональні матеріали Materials science
Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Металофізика та новітні технології / Metallophysics and Advanced Technologies Materials science; Mathematics; Physics and astronomy
Journal of Nano- and Electronic Physics Журнал нано- та електронної фізики Materials science; Physics and astronomy
Progress in Physics of Metals Успіхи фізики металів / Uspehi Fiziki Metallov / Uspekhi Fiziki Metallov-Progress in Physics of Metals Materials Science; Physics and Astronomy
Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології / Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies Materials Science; Physics and Astronomy; Chemistry; Multidisciplinary
Algebra and Discrete Mathematics Mathematics
Carpathian Mathematical Publications Карпатські математичні публікації Mathematics
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії Mathematics
Journal of Mathematical Sciences Український математичний вісник / Украинский математический вестник / Ukrainian Mathematical Bulletin Mathematics
Journal of Numerical and Applied Mathematics Журнал обчислювальної та прикладної математики Mathematics
Journal of Optimization, Differential Equations and Their Applications Журнал з оптимізації, диференціальних рівнянь та їх застосувань Mathematics
Matematychni Studii Математичні студії Mathematics
Mathematical Modeling and Computing Математичне моделювання та комп’ютинг Mathematics
Nonlinear Dynamics and Systems Theory Нелінійна динаміка і системна теорія Mathematics
Proceedings of the International Geometry Center Праці міжнародного геометричного центру Mathematics
Symmetry, Integrability and Geometry - Methods and Applications Mathematics
Theory of Probability and Mathematical Statistics Теорія ймовірностей та математична статистика Mathematics
Theory of Stochastic Processes Mathematics
Ukrainian Mathematical Journal Украинский математический журнал / Український математичний журнал Mathematics
Ukrainian Metrological Journal Український метрологічний журнал Mathematics, Physics
Methods of Functional Analysis and Topology Mathematics; Physics
Fiziolohichnyi zhurnal Фізіологічний журнал Medicine
Journal of Ophthalmology (Ukraine) Офтальмологічний журнал / Офтальмологический журнал / Oftalmologicheskii Zhurnal Medicine
Laboratory Diagnostics. Eastern Europe Лабораторная диагностика. Восточная Европа Medicine
Medical Perspectives Медичні перспективи / Medicni Perspektivi / Medical Perspectives-Medicni Perspektivi Medicine
Ophthalmology. Eastern Europe Офтальмология. Восточная Европа / Oftalmologija. Vostochnaja Evropa Medicine
Pathologia Патологія Medicine
Problemi Endokrinnoi Patologii Проблеми ендокринної патології Medicine
Problemy Radiatsiinoi Medytsyny ta Radiobiolohii Проблеми радіаційної медицини та радіобіології Medicine
Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки Medicine
Reproductive Endocrinology Репродуктивна ендокринологія Medicine
Reproductive Health. Eastern Europe Репродуктивное здоровье. Восточная Европа Medicine
Surgery. Eastern Europe Хирургия. Восточная Европа Medicine
Ukrainian Journal of Cardiovascular Surgery Український журнал серцево-судинної хірургії / Ukrainskyi Zhurnal Sertsevo-sudynnoi Khirurhii Medicine
Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis Український Журнал Нефрології та Діалізу Medicine
Ukrainian Journal of Radiology and Oncology Український радіологічний та онкологічний журнал Medicine
Zaporozhye Medical Journal Запорізький медичний журнал Medicine
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies Східно-Європейський журнал передових технологій Multidisciplinary
Science and Innovation Наука та інновації Multidisciplinary
Problems of Atomic Science and Technology, Series Thermonuclear Fusion Nuclear Energy and Engineering
Sententiae Philosophy
East European Journal of Physics Physics
Modern Stochastics: Theory and Applications Physics
Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics Physics
Condensed Matter Physics Фізика конденсованих систем Physics and astronomy
Fizika Nizkikh Temperatur Физика низких темпеpатуp Physics and astronomy
Journal of Physical Studies Журнал фізичних досліджень Physics and astronomy
Low Temperature Physics Physics and astronomy
Nuclear Physics and Atomic Energy Ядерна фізика та енергетика Physics and astronomy
Ukrainian Journal of Physical Optics Український журнал фізичної оптики Physics and astronomy
Ukrainian Journal of Physics Український фізичний журнал Physics and astronomy
Chemistry, Physics and Technology of Surface Хімія, фізика та технологія поверхні / Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni Physics, Chemistry
Journal of water chemistry and technology Хімія і технологія води Physics, Chemistry
Physics and Chemistry of Solid State Фізика і хімія твердого тіла Physics, Chemistry
Strength of Materials and Theory of Structures Опір матеріалів і теорія споруд / Opir Materialiv i Teoria Sporud-Strength of Materials and Theory of Structures Physics, Engineering, Mathematics
Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology Психиатрия, психотерапия и клиническая психология Psychology, Medicine
East European Journal of Psycholinguistics Psychology, Social sciences
Advanced Education Новітня освіта Social sciences
Information Technologies and Learning Tools Інформаційні технології і засоби навчання Social sciences
Interdisciplinary Studies of Complex Systems Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем Social sciences
Pedagogy of Physical Culture and Sports Previous title: Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports Social sciences
Physical Education of Students Физическое воспитание студентов Social sciences
Problems and Perspectives in Management Social Sciences
Social Welfare Interdisciplinary Approach Social sciences
Theory and Methods of the Physical Education Теорія та методика фізичного виховання / Teoria ta Metodika Fizicnogo Vihovanna Social sciences
University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій. Матеріали конференцій Social sciences
East/West: Journal of Ukrainian Studies Social sciences, Arts and humanities
Health, sport, rehabilitation Здоров'я, спорт, реабілітація Social sciences, Medicine
Ideology and Politics Journal Ідеологія та політика Sociology and Political Science

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.