Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 31.12.2019

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Двадцятий моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказу №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Виконання наказу

Виконання наказу 19 моніторинг 20 моніторинг 21 моніторинг
Невип. Випуск % Невип. Випуск % Невип. Випуск %
виконали 9 51 47 9 54 49,6 10 55 50,4
частково виконали 5 49 43 6 48 42,5 5 51 43,4
не виконали 3 11 10 2 8 7,9 2 6 6,2

ПУБЛІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БЛОКІВ НА САЙТАХ КАФЕДР

ІНФОРМАЦІЙНІ БЛОКИ 19 МОНІТОРИНГ 20 МОНІТОРИНГ 21 МОНІТОРИНГ
UK EN UK EN UK EN
ІНФОРМАЦІЙНІ БЛОКИ ДЛЯ УСІХ КАФЕДР            
Загальна інформація про кафедру 98,4 77,3 99 76 97 77
Положення про структурний підрозділ 52,3   55   54  
Матеріально-технічне забезпечення 63,3   66   64  
Навчальні плани 68   69   69  
Освітні програми 76,6   79   79,5  
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт 57   58   62  
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт 54,7   54   60  
Наука / наукові школи 83,6 50 85 50 88 53
Публікації викладачів 75   76   74  
Зарубіжне партнерство 77,3 42,2 79 43 79,5 45
Новини 83,6 35,2 92 41 93 45
ІНФОРМАЦІЙНІ БЛОКИ ВИПУСКОВИХ КАФЕДР            
Вступ на 1-й курс 72,1 47,7 98 56 97 58
Перелік тем дипломних робіт 78,4   79   74  
Дисертації магістрів 65,8   69   69  
Результати проведеної практики 64,9   67   69  
Працевлаштування 79,3 50,5 82 50 82 51

Результати моніторингу

Випускові кафедри

1 ММІ, кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій
1 ПБФ, кафедра приладів і систем неруйнівного контролю
1 ТЕФ, кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій 
1 ФЕА, кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу
1 ФЕА, кафедра електромеханіки
1 ФЕЛ, кафедра промислової електроніки 
1 ФІОТ, кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах
1 ХТФ, кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології
9 ІЕЕ, кафедра інженерної екології
9 ІЕЕ, кафедра теплотехніки та енергозбереження
9 ІФФ, кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів 
9 ІХФ, кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування
9 ПБФ, кафедра оптичних та оптико-електронних приладів 
9 ФІОТ, кафедра технічної кібернетики
9 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
9 ХТФ, кафедра кібернетики хiмiко-технологiчних процесів
9 ХТФ, кафедра хімічної технології кераміки та скла
18 ІАТ, кафедра систем керування лiтальними апаратами
18 ПБФ, кафедра приладобудування 
18 РТФ, кафедра радіотехнічних пристроїв та систем 
18 ТЕФ, кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів 
18 ФБТ, кафедра екобіотехнології та біоенергетики 
18 ФІОТ, кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління
18 ФІОТ, кафедра обчислювальної техніки 
18 ФММ, кафедра менеджменту 
26 ВПІ, кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва 
26 ІЕЕ, кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв 
26 ІЕЕ, кафедра електропостачання 
26 ІХФ, кафедра автоматизації хімічних виробництв
26 ФЕЛ, кафедра електронних приладів та пристроїв 
31 ІЕЕ, кафедра геоінженерії 
31 ММІ, кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
31 ФБМІ, кафедра біобезпеки і здоров'я людини
31 ФММ, кафедра міжнародної економіки 
31 ФСП, кафедра теорії та практики управління
36 ВПІ, кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі 
36 ІФФ, кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї
36 ММІ, кафедра інтегрованих технологій машинобудування
36 ПБФ, кафедра приладів та систем орієнтації і навігації
36 ФЕА, кафедра електричних мереж і систем 
36 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
36 ФММ, кафедра економіки і підприємництва 
36 ФСП, кафедра господарського та адміністративного права
44 ЗФ, кафедра електрозварювальних установок
44 РТФ, кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури
44 ФБТ, кафедра промислової біотехнології
44 ФТІ, кафедра фізики енергетичних систем 
44 ХТФ, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
49 ФММ, кафедра математичного моделювання економічних систем 
49 ФМФ, кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла 
49 ХТФ, кафедра фізичної хімії
52 ІТС, кафедра телекомунiкацiй
52 ТЕФ, кафедра теоретичної та промислової теплотехніки
52 ФБМІ, кафедра трансляційної медичної біоінженерії
52 ФЕА, кафедра теоретичної електротехніки 
56 ІФФ, кафедра фiзики металiв
56 ПБФ, кафедра виробництва приладiв 
56 ФЕЛ, кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури 
56 ФТІ, кафедра прикладної фізики
60 ІПСА, кафедра математичних методів системного аналізу
60 ІПСА, кафедра системного проектування 
60 ПБФ, кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки
60 РТФ, кафедра радіоприймання та оброблення сигналів
60 ТЕФ, кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем
60 ФСП, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
66 ІТС, кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж
66 ПБФ, кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем 
66 ТЕФ, кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики
66 ФММ, кафедра промислового маркетингу
66 ФПМ, кафедра прикладної математики 
71 ВПІ, кафедра репрографiї 
71 ЗФ, Кафедра зварювального виробництва
71 ЗФ, кафедра інженерії поверхні
71 ФБМІ, кафедра біомедичної інженерії
71 ФЕА, кафедра автоматизації енергосистем
76 ВПІ, кафедра технологiї полiграфiчного виробництва
76 ІЕЕ, кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами
76 ІТС, кафедра телекомунiкацiйних систем
76 ІХФ, кафедра екології та технології рослинних полімерів
76 ФЕА, кафедра відновлювальних джерел енергії
76 ФЕЛ, кафедра акустики та акустоелектроніки
76 ФЕЛ, кафедра електронної інженерії 
76 ХТФ, кафедра технології електрохімічних виробництв
84 ММІ, кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів
84 ММІ, кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів 
84 ПБФ, кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень
84 ФБТ, кафедра біоінформатики 
84 ФБТ, кафедра біотехніки та інженерії 
84 ФЛ, кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
84 ФСП, кафедра соціології
91 ВПІ, кафедра видавнича справа i редагування
91 ІФФ, кафедра фізико-хімічних основ технології металів
91 ІХФ, кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв 
91 ММІ, кафедра технології машинобудування
91 ФТІ, кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації 
96 ФЕЛ, кафедра мікроелектроніки
96 ФТІ, кафедра інформаційної безпеки 
98 ІФФ, кафедра металознавства та термічної обробки 
98 ФБМІ, кафедра біомедичної кібернетики 
98 ФЕЛ, кафедра звукотехніки та реєстрації інформації 
98 ФМФ, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей 
98 ХТФ, кафедра органічної хімії та технології органічних речовин 
103 ІАТ, кафедра авіа- та ракетобудування
103 ФПМ, кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем 
105 ФПМ , кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем
105 ФТІ, кафедра математичних методів захисту інформації
107 ФМФ, кафедра математичної фізики 
108 ММІ, кафедра конструювання верстатiв та машин
109 ВПІ, кафедра графiки
109 РТФ, кафедра теоретичних основ радіотехніки

Невипускові кафедри

1 ФММ, кафедра теоретичної і прикладної економіки 
2 ФЛ, кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 
3 ФМФ, кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки
3 ФСП, кафедра історії
3 ФСП, кафедра психології і педагогіки
6 ФСП, кафедра публічного права 
7 ФБМІ, кафедра фізичного виховання
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 1
7 ФЛ, кафедра англійської мови технічного спрямування № 2
7 ФМФ, кафедра загальної та експериментальної фізики 
11 ІЕЕ, кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки
12 ФБМІ, кафедра спортивного вдосконалення 
13 ФЛ, кафедра української мови, літератури та культури
14 ФСП, кафедра філософії
15 ФМФ, кафедра диференціальних рівнянь
16 ХТФ, кафедра загальної та неорганічної хімії
17 ФМФ, кафедра загальної та теоретичної фізики

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.