Підготовка публікацій

Для публікації в міжнародних так і національних виданнях, робота має цитувати всі значні та актуальні роботи по темі дослідження із всіх регіонів світу, де ведуться такі дослідження. Перед публікацією необхідно впевнитися, що стаття не містить застарілих даних та висновків або таких, що дублюють інші дослідження.

Рекомендації при підготовці статті:

 1. Дотримуватися структури, відповідно Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1:
  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження;
  • перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
 2. готувати публікації для закордонних журналів із високим імпакт-фактором (коефіцієнт впливовості, співвідношення кількості цитувань статей в журналі протягом року), що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

  Необхідно звернути увагу на розходження в традиціях написання наукових статей у нас і на Заході. Найбільш оптимальним варіантом виглядає орієнтація із самого початку на підготовку статті для відповідного закордонного видання, а також якісна підготовка реферату англійською мовою для українських журналів.

  Значення імпакт-фактору для журналів, що індексуються наукометрічною базою Scopus, називається SNIP. Цей показник можна знайти на безкоштовному ресурсі "Journal indicators". Для вибору журналів, що індексуються наукометрічною базою Web of Science, можна використати функцію Match у бескоштовній утиліті EndNote, створивши попередньо власний профіль.

 3. Чітко слідувати вимогам, які висуває видавець до наукової роботи
 4. В усіх статтях вказувати точні дані про себе і своє місце роботи. Використовувати унормований варіант транскрипції власного прізвища та назви ВНЗ.

  Офіційна назва університету відповідно Наказу № 4-212 від 26.08.2016 Про присвоєння імені Національному технічному університету України КПІ:
  - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ ім. Ігоря Сікорського)
  - National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute)

 5. Публікувати статті англійською мовою
 6. Формат назви, анотації, ключових слів має відповідати загальноприйнятим у відповідній науковій області
 7. У випадку неангломовної публікації, стаття має містити англомовний фактографічний реферат, який дозволить цитувати статтю без прочитання (через незнання національної мови або при використанні реферативних баз даних)
 8. Підготувати інформативні ключові слова для пошукових систем Інтернету і баз даних
 9. Правильно оформляти цитування та посилання в роботі

  Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється відповідно бібліографічному стилю, який зазначається у вимогах для опублікування у вибраному міжнародному виданні. Для цього можна використовувати функцію Format безкоштовної утиліти EndNote наукометричної бази Web of Science

  Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації / автори - укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець; редколегія: В.С. Пашкова, О.В. Воскобойнікова - Гузєва, Я.Є. Сошинська, О.М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА , 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD - ROM). – 117 с. – ISBN 978 - 966 - 97569 - 2 - 3.

 10. Включити у бібліографічний опис посилання на закордонних та вітчизняних науковців, які опублікували свої наукові праці у журналах, що були проіндексовані міжнародними наукометричними базами.

  Для пошуку таких публікацій можна використовувати міжнародні наукометричні повнотекстові бази (наприклад, EBSCO, DOAJ) та реферативні бази (наприклад, Web of Science за допомогою функції пошуку Collect у безкоштовній утіліті EndNote, створивши попередньо власний профіль)

 11. Намагатися писати статтю доступною мовою, зрозумілою не лише вузьким фахівцям у вашій науковій тематиці.
 12. Правильно складати супровідні листи, обґрунтовуючи важливість та актуальність дослідження; цінність його наукових результатів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.