Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 30.06.2018

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

П'ятнадцятий моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказу №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Максимально можлива кількість балів - 27 для випускових кафедр (19 для невипускових).

Виконання наказу 14 моніторинг 15 моніторинг
  невипускові випускові % невипускові випускові %
виконали 6 35 32 5 32 29
частково виконали 2 33 27 5 66 55
не виконали 11 43 42 8 13 16

За окремими інформаційними блоками:

  14 моніторинг 15 моніторинг
Інформаційні блоки для усіх кафедр UK EN UK EN
Загальна інформація про кафедру 93,8 66,2 99,2 71,3
Положення про структурний підрозділ 31,5   45
Матеріально-технічне забезпечення 37,7   48,8
Освітні програми 45,4   51,2
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт 29,2   40,3
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт 33,1   40,3
Наука / наукові школи 63,1 28,5 67,4 35,7
Публікації викладачів 56,9   62
Зарубіжне партнерство 62,3 36,2 68,2 42,6
Новини 72,3 36,2 85,3 27,9
Інформаційні блоки випускових кафедр UK EN
Вступ на 1-й курс 94,6 41,4 92,8 48,6
Навчальні плани 40   54,1
Перелік тем дипломних робіт 64   68,5
Дисертації магістрів 36   52,3
Результати проведеної практики 43,2   52,3
Працевлаштування 57,7 30,6 62,2 37,8

Випускові кафедри

15 14 Різниця Кафедра Загальна інформація - UK Загальна інформація - EN Положення МТЗ Вступ UK Вступ EN Освітні програми Навчальний план Навчальна робота Практика Теми дип.роб. Дисертації Працевл. - UK Працевл. - EN Наукові школи - UK Наукові школи - EN Публікації Наукова робота Зар.партнерство - UK Зар.партнерство - EN Новини - UK Новини - EN RSS
1 44 43 хімічної технології кераміки та скла ХТФ
2 11 9 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА
2 3 1 теорії та практики управління ФСП
4 1 -3 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ
5 23 18 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ
5 30 25 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ
5 23 18 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ
5 4 -1 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ
9 11 2 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ
10 11 1 господарського та адміністративного права ФСП
10 30 20 загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ
10 5 -5 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ
10 11 1 технології електрохімічних виробництв ХТФ
14 1 -13 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ
15 5 -10 електричних мереж і систем ФЕА
16 11 -5 електричних станцій ФЕА
16 5 -11 інженерної екології ІЕЕ
18 11 -7 автоматизації хімічних виробництв ІХФ feed://ahv.kpi.ua/feed/">
18 5 -13 економіки і підприємництва ФММ
18 27 9 електромеханіки ФЕА
18 19 1 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ
18 11 -7 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ
18 83 65 математичного моделювання економічних систем ФММ
18 23 5 міжнародної економіки ФММ
18 11 -7 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ
26 5 -21 приладобудування ПБФ
27 5 -22 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ
28 36 8 технічної кібернетики ФІОТ
29 62 33 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ
30 44 14 електрозварювальних установок ЗФ
30 19 -11 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ
32 83 51 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ
33 19 -14 телекомунікацій ІТС
34 23 -11 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ
35 30 -5 приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС
36 19 -17 прикладної фізики ФТІ
37 37 0 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ
37 30 -7 промислової біотехнології ФБТ
37 83 46 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ
37 30 -7 системного проектування ІПСА
37 44 7 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ
42 27 -15 промислової електроніки ФЕЛ
43 69 26 менеджменту ФММ
43 30 -13 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ
45 27 -18 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ
46 83 37 інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС
47 44 -3 зварювального виробництва ЗФ
47 39 -8 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ
47 62 15 фізики металів ІФФ
50 37 -13 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ
51 44 -7 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ
52 39 -13 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ
53 39 -14 публічного права ФСП
54 55 1 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ
55 101 46 інженерії поверхні ЗФ
56 39 -17 біоінформатики ФБТ
57 53 -4 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА
58 62 4 екології та технології рослинних полімерів ІХФ
59 39 -20 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ
60 62 2 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ
61 50 -11 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ
61 44 -17 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ
63 50 -13 математичних методів системного аналізу ІПСА
64 55 -9 електропостачання ІЕЕ
65 50 -15 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ
66 55 -11 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ
67 55 -12 виробництва приладів ПБФ
67 62 -5 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ
69 69 0 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ
69 53 -16 біомедичної кібернетики ФБМІ
69 69 0 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ
72 55 -17 обчислювальної техніки ФІОТ
73 55 -18 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП
74 55 -19 технології поліграфічного виробництва ВПІ
75 75 0 автоматизації експериментальних досліджень ФАКС
75 75 0 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ
75 69 -6 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ
78 83 5 біомедичної інженерії ФБМІ
78 62 -16 інформаційної безпеки ФТІ
78 75 -3 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ
81 83 2 автоматизації енергосистем ФЕА
82 75 -7 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ
82 62 -20 видавнича справа і редагування ВПІ
82 69 -13 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС
82 94 12 конструювання верстатів та машин ММІ
82 83 1 соціології ФСП
82 75 -7 фізики енергетичних систем ФТІ
88 75 -13 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ
88 69 -19 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ
88 94 6 мікроелектроніки ФЕЛ
88 83 -5 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ
92 94 2 фізичної хімії ХТФ
93 83 -10 металознавства та термічної обробки ІФФ
94 94 0 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ
95 83 -12 репрографії ВПІ
96 94 -2 відновлювальних джерел енергії ФЕА
96 75 -21 прикладної механіки ММІ
98 94 -4 технології машинобудування ММІ
99 94 -5 інтегрованих технологій машинобудування ММІ
99 75 -24 промислового маркетингу ФММ
101 101 0 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ
102 101 -1 біотехніки та інженерії ФБТ
102 101 -1 електронної інженерії ФЕЛ
102 101 -1 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ
105 101 -4 математичної фізики ФМФ
105 83 -22 телекомунікаційних систем ІТС
107 109 2 прикладної математики ФПМ
108 101 -7 математичних методів захисту інформації ФТІ
109 101 -8 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ
110 111 1 графіки ВПІ
110 109 -1 теоретичних основ радіотехніки РТФ

Невипускові кафедри

Кафедра Загальна інформація - UK Загальна інформація - EN Положення МТЗ Освітні програми Навчальна робота Наукові школи - UK Наукові школи - EN Публікації Наукова робота Зар.партнерство - UK Зар.партнерство - EN Новини - UK Новини - EN RSS
1 3 2 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ
2 12 10 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ
3 1 -2 психології та педагогіки ФСП
4 5 1 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ
5 1 -4 теоретичної і прикладної економіки ФММ
6 4 -2 загальної та експериментальної фізики ФМФ
7 7 0 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ
7 6 -1 фізичного виховання ФБМІ
9 16 7 історії ФСП
9 8 -1 спортивного вдосконалення ФБМІ
11 9 -2 філософії ФСП
12 9 -3 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ
12 12 0 теоретичної електротехніки ФЕА
12 12 0 української мови, літератури та культури ФЛ
15 9 -6 диференціальних рівнянь ФМФ
16 18 2 загальної та теоретичної фізики ФМФ
17 16 -1 загальної та неорганічної хімії ХТФ
18 18 0 теоретичної механіки ФАКС

Перелік пояснень та скорочень

Матеріали, які не доступні в мережі Internet та не відповідають вимогам до контенту за параметрами повноти, актуальності та іншими у відповідності із Наказами КПІ ім.Ігоря Сікорського, виключаються з моніторингу.

 • невипускові
 • випускові
 • Наукова робота зі студентами - Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт
 • Теми дипломних - Перелік тем дипломних робіт
 • Магістерські - Магістерські дисертації, анотації з pdf
 • М-ТЗ - Матеріально-технічне забезпечення
 • Навчальний план (pdf, xls)
 • Інформація - Загальна інформація
 • Положення - Положення про структурний підрозділ
 • Вступ - Інформація для вступників
 • Освітні програми
 • Навчальний план
 • Навчальна робота зі студентами - Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт
 • Практика - Результати проведеної практики
 • Дипломні - Перелік тем дипломних робіт
 • Дисертації - Дисертації магістрів
 • Працевлаштування - uk
 • Публікації - Публікації викладачів кафедри

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.