Рейтинг прозорості національних ВНЗ, 2014

В таблиці рейтингу національних ВНЗ відповідно до рівня відкритості, оприлюдненій центром дослідження суспільства, НТУУ "КПІ" посів 36 місце. Попереду виявилося більше 50 українських ВНЗ, в тому числі КНУ - 10 місце, Могилянська академія - 18, Харківська політехніка - 35

http://www.cedos.org.ua/system/attachments/files/000/000/035/original/zv...

Оцінювалась готовність надати копії декларацій ректорів та проректорів за 2012 рік, штатні розписи університетів за 2012 та 2013 рік, кошториси та звіти про їх виконання за 2012 рік, перелік нерухомого майна та транспортних засобів на балансі університету, готовність надавати інформацію по телефону, а також наявність на сайтах ВНЗ річного плану держзакупівель за 2013 рік. Найвищий можливий бал за кожним з критеріїв - 15. До кожного балу приєднана відповідь ВНЗ на наш запит (якщо бал виставлявся на основі розсилання запитів).

Кошториси та звіти про їх виконання

Рейтинговий бал визначався за результатами надання даних про фінансування університетів за кодом класифікації «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики (у тому числі – за галузями)». Повною вважалась відповідь, яка містила інформацію про плановані надходження, видатки коштів загального фонду і коштів, отриманих як плата за послуги з поділом за статтями витрат. У багатьох випадках університети надсилали звіт про використання коштів загального фонду, проте не вказували конкретних сум, які призначені для заробітної плати, комунальних послуг тощо. У такому випадку університет отримував 11 з 15 можливих балів. Якщо університет надсилав лише кошторис, без звітів про його виконання, оцінка складала 5 балів. Декілька ВНЗ надавали витяги з фінансових документів з узагальненою інформацією. У таких випадках бал присуджувався залежно від повноти отриманої зведеної інформації.
Декларації

Розподіл балів відбувався за таким принципом: 15 балів отримали університети, що надали копії декларацій після першого запиту; 10 балів – надали копії декларацій після другого запиту.

Штатний розпис

15 балів – надання штатних розписів 2012 та 2013 років у повному обсязі;
10 балів – надання штатних розписів 2012 та 2013 років у повному обсязі на повторний запит;
5 балів – надання зведених штатних розписів;
3 бали – надання зведених штатних розписів на повторний запит;
2 бали – надання скорочених штатних розписів.
Перелік нерухомого майна на балансі університетів

Якщо університети на запити по нерухомості надавали повну відповідь, отримували 15 або 10 балів, залежно від того, на перший чи другий запит була дана відповідь. В поодиноких випадках у відповідях не було вказано певних параметрів. В такому разі віднімалось 3 бали. Також неодноразово адміністрації ВНЗ запрошувала нас самих копіювати дані. За такі запрошення ми ставили лише 3 бали.

Перелік транспортних засобів

За повну відповідь на перший запит університет отримував 15 балів. В разі відсутності інформації по певному запитуваному параметру віднімалось по 3 бали. Якщо університет відповідав після повторного запиту, то сума балів, яку він набирав, зменшувалась у 1,5 рази, тобто максимальний бал, що він міг отримати – 10 балів. Якщо адміністрація університету прискіпувалась до оформлення запиту (яке насправді було здійснено відповідно до вимог Закону), то ми віднімали штрафні 2 бали.

Державні закупівлі

Якщо на сайті університету є річні плати державних закупівель на 2013 рік, університет отримував 15 балів. Якщо плани розміщені на сайті, але не містять повної інформації – 5 балів. Якщо плани річних держзакупівель відсутні – 0 балів.

Запит по телефону

Якщо університети надавали відповідь на запит по телефону, вони отримували 10 балів, якщо ні – 0.

Матеріали по рейтингу

Протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року відбувався щомісячний моніторинг сайтів ВНЗ, якщо протягом цього періоду на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал. Якщо інформації була опублікована після наказу МОН № 166 від 19.02.2015, максимальний бал вдвічі зменшувався.

Фінансова прозорість (30%)

Таблиця з результатами

Індикатор у першу чергу відображає, наскільки університети виконують вимоги Закону «Про вищу освіту» та Закону «Про доступ до публічної інформації» щодо публікації своєї фінансової документації у відкритому доступі або ж надання її на запит.

Публікація фінансових документів на сайті ВНЗ:

Публікація інформації про державні закупівлі на сайті ВНЗ за 2014 роки - 2 бали

Наявність інформації про розмір плати за весь термін навчання:

Наявність інформації про розмір плати за надання додаткових освітніх послуг — 2 бали (відсутнє)

=====

Відповідь на запити про публічну інформацію:

 • кошторис ВНЗ за 2013 р. зі змінами — 1,5 бали, а також звіт про використання та надходження коштів за 2013 р. — 1,5 бали;
 • штатний розпис ВНЗ на поточний рік — 3 бали (зведений штатний розпис — 1,5 бали);
 • інформація про кількість студентів (бюджетників та контрактників) – 1,5 бали;
 • інформація про кількість штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників та сумісників – 1,5 бали (зведена або неповна інформація — 1 бал).

=====

Адміністративна прозорість (20%)

Таблиця з результатами

Індикатор відображає, наскільки ВНЗ виконує вимоги Закону «Про вищу освіту» щодо відкритості основних Положень ВНЗ та інформації про його керівні органи, а також наскільки ВНЗ дотримується прозорості у своїй кадровій політиці, зокрема під час оголошення конкурсів на вакантні посади.

Наявність на сайті ВНЗ (16):

Відповіді на два запити на публічну інформацію про наявність/відсутність вакантних посад — 1,5+1,5 бали.

Протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року ми щомісяця моніторили сайти ВНЗ, якщо протягом цього періоду на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал. Бал за оголошення про вакантні посади залежав від відповіді ВНЗ на наш запит про їх наявність. Якщо протягом окресленого періоду ВНЗ не проводив конкурсу на заміщення вакантних посад, тоді зараховувалась максимально можлива кількість балів за цей показник скоригована на коефіцієнт, який розраховувався як відношення суми набраних балів до максимально можливої суми балів за всіма іншими параметрами індикатора. Якщо ВНЗ не відповів на запити і при цьому на сайті не було оголошень - за параметр оголошень виш отримував 0 балів.

Якщо публікація інформації відбувалась після наказу МОН № 166 від 19.02.2015, максимальний бал вдвічі зменшувався.

Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (10%)

Таблиця з результатами

Індикатор відображає, чи ВНЗ здійснює стратегічне планування, а також показує наявність основних компонентів у стратегії.

Програма розвитку НТУУ "КПІ" на період 2012-2020 роки - http://kpi.ua/12-03-29-programm (скорочений текст), повний текст на http://document.kpi.ua/files/12_1-220.pdf (повний)

Охоплення таких сфер діяльності у стратегічному плані розвитку:

 • інформація щодо забезпечення якості освіти – 1 бал
 • дослідницька діяльність – 1 бал
 • формування (залучення коштів) та розподіл бюджету – 1 бал
 • розвиток персоналу, зокрема сприяння розвитку кар’єри молодих викладачів – 1 бал
 • міжнародна діяльність – 1 бал
 • розвиток інфраструктури – 1 бал.

Наявність у стратегічному плані розвитку таких компонентів:

 • стратегічні цілі – 1 бал
 • проекти, заходи та операційні цілі, на основі яких будуть досягатися стратегічні цілі, – 1 бал
 • показники, на основі яких можна перевірити виконання стратегічних цілей, – 2 бали.

Протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року відбувався щомісячний моніторинг сайтів ВНЗ, якщо протягом цього періоду на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал.

Інформування про зміст навчання на сайті ВНЗ (40%)

Таблиця з результатами

Індикатор показує, наскільки ВНЗ використовує свою веб-сторінку, аби інформувати про зміст власних навчальних програм, кадровий потенціал та систему оцінювання.

Опис навчальної програми, а саме:

 • перелік дисциплін – 7 балів (відсутній)
 • короткий опис мети дисципліни, знань та навичок, які вона дає, – 3 бали (відсутній)
 • інформація про кількість годин або кількість кредитів ЄКТС в рамках інформації про дисципліни – 3 бали (відсутній)
 • види робіт в рамках інформації про дисципліни – 4 бали
 • розподіл оцінки в рамках дисципліни — 4 бали
 • хто саме викладає ці дисципліни – 5 балів.

Наявність інформації про можливості проходження практики – 4 бали (для університету або факультету загалом) або 6 балів (для кожної кафедри/програми).

Інформаційний пакет ЄКТС – 3 бали (для університету або факультету загалом) або 5 балів (для кожної кафедри/програми).

Англомовний пакет ЄКТС – 2 бали (для університету або факультету загалом) або 3 бали (для кожної кафедри/програми).

Протягом жовтня 2014 року - березня 2015 року відбувався щомісячний моніторинг сайтів ВНЗ, якщо протягом цього періоду на сайті була зафіксована згадана інформація, виш отримував відповідний бал. Моніторинг охоплював бакалаврські програми денної форми навчання, виняток склала Національна академія управління (магістерські програми).

Оцінка опису навчальної програми відбувалась на кожному факультеті/інституті. Спочатку ми ділили максимальний бал кожного параметру на кількість кафедр (рідше - програм) на факультеті. Потім отримане число множили на кількість кафедр (програм), які мають відповідну вимірювану складову. І так для кожного параметру. Потім ми додавали усі бали, які отримував факультет. Після цього додавали отримані кожним факультетом бали та ділили на кількість факультетів.

За таким же принципом відбувався розрахунок балів для параметрів інформації про практику та інформаційний пакет ЄКТС. Відмінність полягала лише в тому, що максимальна кількість балів для цих параметрів, якщо інформація була розміщена для усього факультету чи університету, зменшувалась.

Для мистецьких ВНЗ за складову інформації про практику зараховувалась максимально можлива кількість балів за цей показник скоригована на коефіцієнт, який розраховувався як відношення суми набраних балів до максимально можливої суми балів за всіма параметрами опису навчальної програми.

У моніторингу не брали участь загальноуніверситські кафедри як гуманітарного, так і технічного профілю, військові кафедри, відокремлені підрозділи, а також факультети для іноземних студентів (окрім параметру щодо англомовного Інформаційного пакету ЄКТС). Якщо кафедра забезпечує загальну дисципліну лише для одного факультету, ми враховували її. Якщо оцінювана інформація знаходилась лише у внутрішній мережі ВНЗ, то це не враховувалось, адже до неї не мають доступу зацікавлені абітурієнти.

Якщо інформація про навчальну програму, яка підлягала моніторингу, містилася в інформаційному пакеті ЄКТС, ми враховували її аналогічно до тієї, що розміщена на сторінці кафедри чи факультету.

Інформація про практику враховувалась лише в тому випадку, якщо були вказані конкретні підприємства та установи для її проходження.

Наявність інформаційного пакету ЄКТС враховувалась за умови, що він містив щонайменше 60% переліченої нижче інформації:

 • загальний опис університету (включаючи тип і статус)
 • перелік програм, які пропонує університет
 • загальні процедури реєстрації та зарахування
 • інформація про консультативну допомогу студентам
 • вартість проживання
 • житло
 • харчування
 • медичне забезпечення
 • можливості для студентів з особливими потребами
 • страхування/фінансове забезпечення (підтримка) студентів
 • відділ студентських справ
 • умови для навчання
 • міжнародні програми
 • практична інформація для мобільних студентів
 • мовні курси
 • практика
 • умови для занять спортом та дозвілля
 • студентські організації

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.