Виконання наказу ректора № 1-278 від 10.10.2014 станом на 31.03.2018

Виконання кафедрами КПІ ім. Ігоря Сікорського наказу ректора № 1-278 | 10.10.14 | Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників.

Чотирнадцятий моніторинг сайтів кафедр охоплював інформаційні блоки відповідно до вимог ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу, Наказу МОН України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів, Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Наказу №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших.

Максимально можлива кількість балів - 30 для випускових кафедр (23 для невипускових).

Виконання наказу 12 моніторинг 13 моніторинг 14 моніторинг
  невипускові випускові % невипускові випускові % невипускові випускові %
виконали 2 53 42,3 3 36 30 6 35 32
частково виконали 12 55 51,5 9 56 50 2 33 27
не виконали 5 3 6,2 7 18 20 11 43 42

За окремими інформаційними блоками:

  14 моніторинг
Інформаційні блоки для усіх кафедр UK EN
Загальна інформація про кафедру 93,8 66,2
Положення про структурний підрозділ 31,5  
Матеріально-технічне забезпечення 37,7  
Освітні програми 45,4  
Навчальні плани 40,0  
Організація навчальної роботи НПП зі студентами через веб-сайт 29,2  
Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт 33,1  
Наука / наукові школи 63,1 28,5
Публікації викладачів 56,9  
Зарубіжне партнерство 62,3 36,2
Новини 72,3 36,2
Інформування студентів під час вимушених канікул 6,9  
Інформаційні блоки випускових кафедр UK EN
Вступ на 1-й курс 94,6 41,4
Перелік тем дипломних робіт 64,0  
Дисертації магістрів

36,0

 
Результати проведеної практики 43,2  
Працевлаштування 57,7 30,6

Випускові кафедри

  Кафедра Інформація - uk Інформація - en Положення м-тз Вступ - uk Вступ - en Освітні програми Навчальний план Навчальна робота зі студентами Практика Теми дипломних Дисертації Працевлаштування - uk Працевлаштування - en Наукові школи - uk Наукові школи - en Публікації Наукова робота зі студентами Зарубіжне партнерство - uk Зарубіжне партнерство - en Новини uk Новини en
1 автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ
1 ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ 
3 теорії та практики управління ФСП
4 хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ
5 інженерної екології ІЕЕ  
5 електричних мереж і систем ФЕА  
5 приладобудування ПБФ
5 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ  
5 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ  
5 економіки і підприємництва ФММ
11 господарського та адміністративного права ФСП    
11 автоматизації хімічних виробництв ІХФ  
11 технології електрохімічних виробництв ХТФ  
11 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА      
11 електричних станцій ФЕА    
11 наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ  
11 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ    
11 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ  
19 прикладної фізики ФТІ        
19 електронних приладів та пристроїв ФЕЛ      
19 електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ    
19 телекомунікацій ІТС        
23 міжнародної економіки ФММ      
23 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ          
23 приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ      
23 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ        
27 високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ          
27 електромеханіки ФЕА        
27 промислової електроніки ФЕЛ          
30 системного проектування ІПСА            
30 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ            
30 промислової біотехнології ФБТ            
30 приладів та систем керування літальними апаратами ФАКС            
30 загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ          
30 оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ              
36 технічної кібернетики            
37 автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ*              
37 фізико-хімічних основ технології металів ІФФ              
39 біоінформатики ФБТ                  
39 машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ                  
39 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ                
39 організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження ВПІ                
39 публічного права ФСП                  
44 електрозварювальних установок ЗФ                    
44 хімічної технології кераміки та скла ХТФ                        
44 приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ                  
44 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ                    
44 зварювального виробництва ЗФ                    
44 машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ                    
50 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ                      
50 динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ                        
50 математичних методів системного аналізу ІПСА                      
53 біомедичної кібернетики ФБМІ                      
53 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА                        
55 обчислювальної техніки ФІОТ                            
55 електропостачання ІЕЕ                            
55 геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ                              
55 інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП                              
55 виробництва приладів                            
55 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ                        
55 технології поліграфічного виробництва ВПІ                          
62 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ                            
62 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ                            
62 інформаційної безпеки ФТІ                          
62 фізики металів ІФФ                              
62 видавнича справа і редагування ВПІ                                
62 екології та технології рослинних полімерів ІХФ                          
62 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ                            
69 акустики та акустоелектроніки ФЕЛ                            
69 менеджменту ФММ                              
69 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ                                
69 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС                              
69 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ                            
69 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ                            
75 автоматизації експериментальних досліджень ФАКС                              
75 звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ                              
75 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ                              
75 промислового маркетингу ФММ                                    
75 прикладної механіки ММІ                              
75 фізики енергетичних систем ФТІ                                  
75 автоматики і управління в технічних системах ФІОТ                                
75 системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ                                
83 автоматизації енергосистем ФЕА                                  
83 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ                                
83 біомедичної інженерії ФБМІ                                  
83 інформаційно-вимірювальної техніки ФАКС                                  
83 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ                                    
83 математичного моделювання економічних систем ФММ                                
83 металознавства та термічної обробки ІФФ                                
83 репрографії ВПІ                                  
83 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ                                  
83 телекомунікаційних систем ІТС                                
83 соціології ФСП                                    
94 автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ                                  
94 інтегрованих технологій машинобудування ММІ                                    
94 фізичної хімії ХТФ                                        
94 конструювання верстатів та машин ММІ                                  
94 технології машинобудування ММІ                                  
94 відновлювальних джерел енергії ФЕА                                  
94 мікроелектроніки ФЕЛ                                  
101 інженерії поверхні ЗФ                                     
101 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ                                    
101 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ                                    
101 кафедра електронної інженерії ФЕЛ                                    
101 математичних методів захисту інформації ФТІ                                    
101 математичної фізики ФМФ                                    
101 технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ                                    
101 біотехніки та інженерії ФБТ                                    
109 прикладної математики ФПМ                                      
109 теоретичних основ радіотехніки РТФ                                      
111 графіки ВПІ                                          

Невипускові кафедри

  Кафедра Інформація - uk Інформація - en Положення М-тз Освітні програми Навчальний план Навчальної роботи зі студентами Наукові школи - uk Наукові школи - en Публікації Наукова робота зі студентами Зарубіжне партнерство - uk Зарубіжне партнерство - en
1 психології та педагогіки ФСП        
1 теоретичної і прикладної економіки ФММ      
3 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ    
4 загальної та експериментальної фізики ФМФ            
5 охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ          
6 фізичного виховання ФБМІ          
7 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ              
8 спортивного вдосконалення ФБМІ                  
9 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ                  
9 диференціальних рівнянь ФМФ                  
9 філософії ФСП                    
12 мовної підготовки іноземців ФЛ                  
12 нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ                  
12 теоретичної електротехніки ФЕА                  
12 української мови, літератури та культури ФЛ                  
16 загальної та неорганічної хімії ХТФ                      
16 історії ФСП                    
18 теоретичної механіки ФАКС                      
18 загальної та теоретичної фізики ФМФ                      

Перелік пояснень та скорочень

  • невипускові
  • випускові
  • Наукова робота зі студентами - Організація наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт
  • Теми дипломних - Перелік тем дипломних робіт
  • Магістерські - Магістерські дисертації, анотації з pdf
  • М-ТЗ - Матеріально-технічне забезпечення
  • Навчальний план (pdf, xls)
  • Інформація - Загальна інформація Положення - Положення про структурний підрозділ Вступ - Інформація для вступників Освітні програми Навчальний план Навчальна робота зі студентами Практика - Результати проведеної практики Дипломні - Перелік тем дипломних робіт Дисертації - Дисертації магістрів
  • Працевлаштування - uk
  • Публікації - Публікації викладачів кафедри

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.