Цитованість

При підготовців цього розділу використано бакалаврські та магістерські роботи  студентів кафедри СП ІПСА Ю.Бодрової та О.Галковського, що виконано під керівництвом доц. О.П.Цуріна

 1. Проблеми оцінки наукової діяльності
 2. Наукометричні показники
 3. Наукометричні бази даних
  1. Google Scholar
  2. Scopus
 4. Оформлення електронних публікацій
 5. Практика оцінки цитованості

Проблеми оцінки наукової діяльності

Проблема оцінки якості діяльності окремого ученого і наукових колективів з'явилася з моменту зародження самої науки і в усі часи так чи інакше була однією з актуальних проблем. Але ця проблема важка для вирішення, і це стосуються взаємин як усередині самої науки, так і її взаємодії із суспільством. Можливі різні варіанти оцінки будь-якого виду творчої діяльності; проте в усіх сферах - і в науці теж саме - найбільш об'єктивною є оцінка по кінцевому результату, а не за процедурою його досягнення і витраченими на це зусиллями. Так оцінювати досить важко, а іноді і не можливо. Тому звичайно оцінюється поточна робота науковців чи наукового колективу. Методологія оцінки якості наукової діяльності чимось нагадує процедуру виявлення переможців в спортивних змаганнях, коли кращих визначають, орієнтуючись на ті або інші досягнуті спортсменами кількісні показники (час пробігу, довжина стрибка та інше). Проте аж до початку XX ст., коли заняття наукою було долею дуже невеликого кола людей, що йшли в неї передусім за покликанням і, по суті, з альтруїстичних міркувань, вага вкладу ученого оцінювалася науковим співтовариством фактично лише за змістовними якісними критеріями. Механізм такої оцінки був невідомий і не піддавався кількісному опису, але інтуїтивно усі визнавали, що особистий вклад Гауса або Чебышева у математику, Ньютона та Ейнштейна у фізику, Менделя або Вавилова у біологію є настільки значними, що перевершує вклад окремо взятих дослідників у відповідній галузі науки. 

Коли заняття наукою стало досить масовим явищем, одні якісні критерії оцінки наукової діяльності є вже недостатніми і усе більш наполегливою вимогою часу стає необхідність оцінки з використанням кількісних параметрів, що характеризують наукову діяльність. Головне це незалежність від суб'єктивних чинників.

Особливу важливість подібна об'єктивна оцінка має, коли йдеться про ті або інші "відзнаки" наукового колективу або окремого ученого – держбюджетне фінансування наукових досліджень, виділення грантової підтримки або заохочення окремих дослідників у вигляді присудження їм премій, медалей, вчених ступенів і звань. Проте на цьому етапі у наукового співтовариства, по суті, взагалі немає ніяких об'єктивних кількісних критеріїв оцінки якості наукової діяльності, і стосовно конкретного дослідника вона носить виключно суб'єктивний характер - у вигляді вольових рішень, голосувань на вчених радах і в інших аналогічних формах.

Наукометричні показники

Проблемою оцінки науковців займається наукометрія - область наукознавства, що займається статистичними дослідженнями структури і динаміки наукової інформації.

Наукове співтовариство дозволяє позиціюнувати вчених, дослідницькі центри (наприклад, лабораторії, кафедри, тимчасові творчі колективи та ін), наукові організації (ВНЗ, НДІ) в локальної та світової наукових системах. Наукометричних аналіз цих об'єктів дає можливість оцінювати внесок дослідників як виробників інформації в світовий інформаційний масив, вивчати взаємозв'язки між окремими спільнотами.

Аналіз наукових знань дозволяє виявляти швидко розвиваються області, віддалені перспективи технологічних проривів, отримувати деякі уявлення про внутрішню структуру наукових досліджень, виявляти що зароджуються і перспективні напрямки і ухвалювати рішення для підтримки даних напрямків.

Універсальні показники Ці показники дозволяють оцінювати діяльність різних об'єктів, спрямовану на створення нової інформації. До таких показників відносяться широко відомий у світовому співтоваристві імпакт-фактор і розроблений Системний Показник Публікаційної Активності (СППА (S, U)).

Часто наукометричних показники групують наступним чином: кількісні показники активності НД, якісні показники впливу публікацій на інформаційний масив і комплексні показники, що враховують кількісні та якісні критерії оцінки НД.

  У західній науковій літературі [1,2] розглядаються онлайнові показники, побудовані на основі кількості переглядів анотацій статей, завантажень їх повних текстів, а також даних про їх цитуванні. 

  Часто використовувані наукометричних показники залежать від поставлених завдань. В роботі [3] розглядаються показники затребування статей та матеріалів користувачами InterNet, впливу статей і матеріалів на інші наукові тексти (електронне цитування), показники привабливості окремих областей науки, а також показники активності публікацій результатів досліджень. 

Індекс цитування У пошуках критеріїв оцінки в західній наукометрії був запропонований "індекс цитовання вченого". Фактично це число посилань на роботи цього дослідника у відповідній галузі наукового знання за конкретний період.

Індекс цитування наукових статей (ІЦ) - реферативна база цих наукових публікацій, що індексує посилання, вказані в пристатейних списках цих публікацій і що надає кількісні показники цих посилань (такі як сумарний об'єм цитування, індекс Хирша та ін.)

Перший індекс цитування був пов'язаний з юридичними посиланнями і датується 1873 р. (Shepard's Citations). У 1960 інститут наукової інформації (ISI), заснований Євгенієм Гарфилдом, ввів перший індекс цитування для статей, опублікованих в наукових журналах, поклавши початок такому ІЦ, як "Science Citation Index(англ.) ", і потім включивши в нього індекси цитування по громадських науках ("Social Sciences Citation Index", SSCI) і мистецтвах ("Arts and Humanities Citation Index", AHCI). Починаючи з 2006 р. з'явилися і інші джерела подібних даних, наприклад Google Scholar. Цей ІЦ випускається в обмеженому варіанті на CD, а повністю представлений в онлайн-проекте Web of Science (англ.).

Що вважається цитуванням. Почнемо з визначення: (1) Стаття А цитує статтю Б, якщо хоч би один раз в тексті А є посилання на Б і Б, таким чином, винесена в А в пристатейний список літератури або фігурирует в посторінковій виносці. (2) Журнал M цитує журнал N так- скільки статей з M цитують статті з N. Таким чином, якщо в тексті однієї статті інша публікація згадується кілька разів, це вважається одним цитуванням і в ситуації, що надано на мал. 1.

ris1

Журнал N отримав тільки 5 цитувань з журналу M. Не дивлячись на те, що в принципі можна порахувати, скільки один журнал цитує інший взагалі, тобто упродовж усієї історії існування обох видань, на практиці завжди вибирається фіксованні проміжи часу як для цитуючих статей, так і для статей цитованих. Ці два проміжки можуть не співпадати (і, як правило, - при підрахунку основних показників - дійсно не співпадають).

Введемо також позначення різних величин, які використовуватимуться надалі:

 • CNTM (X, Y) - сумарне число цитувань, отриманих в році X тими статтями журналу M, які вийшли в нім в році Y (X ≥ Y). Наприклад, CNTM (2009, 2008) - сумарне число статей, що вийшли в 2009 р., які посилалися на роботи, опубліковані в M у 2008 р.

  Тут слід зробити зауваження про те, що неможливо підрахувати усі існуючі у світі статті, які посилалися на публікації журналу M, що вийшли впродовж певного періоду. Тому кожна база даних, кожен індекс цитування обмежуються деяким фіксованим масивом журналів, з доторого враховують посилання на інші публікації. У випадку Citation Indexes ISI це "безліч журналів, що розписуються ISI", у разі Scopus 'а - це "журнали, включені в базу даних Scopus". Для Google це база база Google … У Росії це база Ваківських журналів. Таким чином, в процесі дослідження цитованості ми заздалегідь вводимо два типи обмеження : по даті виходу цитованих і цитуючих статей і по набору журналів, включених в це дослідження.
 • CNTM N (X) - число посилань, отриманих журналом N з журналу M в році X (тобто із статей журналу M, що вийшли в році X).
 • PUBM (X) - сумарне число публікацій, що вийшли в журналі M в році X.

Показники цитування Основний показник: кумулятивний індекс цитування - загальна кількість посилань на усі роботи автора за весь час його діяльності Індекс активно працюючого ученого за кордоном вважається більше 100 посилань на роботи за останні 7 років.

Інші показники: кількість проіндексованих робіт (аналог списку наукових праць) і індекс цитування однієї роботи - середня кількість посилань на одну роботу, внесену в індекс.

"Класичний" (синхронний, Гарфильдівсьікий) імпакт-фактор Класичний імпакт-фактор, тобто те, що розуміють під ним за заумовчуванням, - це, в строгому визначенні, "синхронний дворічний імпакт-фактор, без урахування поточного року". Саме він обчислюється Інститутом наукової інформації ISI і щорічно публікується в базі даних Journal Citation Reports. Саме він в наш час фігурує при порівнянні рівня журналів. Класичний імпакт-фактор журналу M в році Y задається вираженням:

[CNTM (Y, Y - 1) + CNTM (Y, Y - 2)] / [PUBM (Y - 1) + PUBM (Y - 2)],

тобто відношенням числа журналів, що з'явилися в усьому масиві, за рік Y посилань на статті журналу M, що вийшли в роках Y - 1 та Y - 2, до сумарного числа статей, що вийшли в M за той же період, роках Y - 1 і Y - 2. Схематично це пояснюється на мал. 2. "Фізичний сенс" цієї величини такий: імпакт-фактор журналу - це середнє число цитувань, яке отримують в даному році статті, опубліковані в журналі впродовж двох попередніх років.

Ris2

Мал. 2. Обчислення класичного (синхронного) імпакт-фактора за 2009 р.

Декілька зауважень. Насправді ISI в знаменнику вважає не повне число публікацій, що вийшли у світ, а число тих з них, які можуть бути процитовані (citable items). У них ISI включає власне дослідницькі статті і наукові огляди, залишаючи за дужками редакційні замітки, листи в редакцію, новини, звіти про конференції та ін. "Поточний" рік не включений ISI в розрахунок цього показника - посилання року Y на статті, опубліковані в тому ж році, не враховуються. Самоцитирование журналу, тобто посилання в роботах, опублікованих в M, на статті, що вийшли в тому ж виданні, враховується при підрахунку класичного імпакт-фактора.

"Диахронный" імпакт-фактор Диахронный імпакт-фактор журналу M в році Y обчислюється по формулі: [CNTM (Y+2, Y) + CNTM (Y+1, Y)] / PUBM (Y), тобто задається відношенням числа посилань з журналів за рокиY+2 і Y+1на статті журналу M, що вийшли в році Y, до сумарного числа статей, що вийшли в M в році Y. Схематично це пояснюється на малюнку

ris3

Значення цієї величини таке: двохлітній диахронный імпакт-фактор журналу - це середнє число цитувань, яке опублікована в журналі стаття отримує впродовж наступних двох років. На відміну від синхронного імпакт-фактора, диахронный показник враховує цитування, які отримують статті журналу, що вийшли у фіксованому році. З цієї причини такий показник, як вважають багато дослідників], прийнятніше. В той же час недоліком диахронного імпакт-фактора є неможливість його підрахунку для поточних двох років випуску журналу : наприклад, щоб вичислити імпакт за 2007 р., необхідно чекати, коли закінчиться 2009 р. При створенні РИНЦ синхронний імпакт-фактор для журналів можна розрахувати, маючи повні дані по цитуванню на масиві усіх журналів всього за один рік, тоді як для знаходження диахронного показника потрібна інформація мінімум за два повні роки. Зважаючи на те що у разі синхронного імпакт-фактора фіксується рік цитування і досліджується, які статті процитовані з минулих років, а у разі диахронного - фіксується рік публікації і підраховуються майбутні цитування опублікованих в цьому року робіт, синхронний підхід також називають ретроспективним, а диахронный - перспективним 

Індекс Хірша h-індекс, або індекс Хірша - наукометричних показник, запропонований у 2005 американським фізиком Хорхе Хірш з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності вченого, заснованої на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій. Індекс обчислюється на основі розподілу цитувань робіт даного дослідника. Хірш пише:

Вчений має індекс h, якщо h з його Np статей цитуються як мінімум h раз кожна, в той час як решта (Np - h) статей цитуються не більше, ніж h раз кожна.

Іншими словами, вчений з індексом h опублікував h статей, на кожну з яких послалися як мінімум h разів. Так, якщо у даного дослідника опубліковано 100 статей, на кожну з яких є лише одне посилання, його h-індекс дорівнює 1. Таким же буде h-індекс дослідника, що опублікував одну статтю, на яку посилалися 100 разів. У той же час (більш реалістичний випадок), якщо у дослідника є 1 стаття з 9 цитування, 2 статті з 8 цитування, 3 статті з 7 цитування, ..., 9 статей з 1 цитуванням кожної з них, то його h-індекс дорівнює 5 . Зазвичай розподіл кількості публікації N (q) залежно від кількості їхніх цитувань q в дуже грубе наближення відповідає гіперболі: N (q) ≈ const × q-1. Координата точки перетину цієї кривої з прямою N (q) = q і буде дорівнює індексу Хірша. Індекс Хірша був розроблений, щоб отримати більш адекватну оцінку наукової продуктивності дослідника, ніж можуть дати такі прості характеристики, як загальна кількість публікацій / загальна кількість цитувань. Індекс добре працює лише при порівнянні вчених, що працюють в одній галузі досліджень, оскільки традиції, пов'язані з цитуванням, відрізняються в різних галузях науки (наприклад, в біології та медицині h-індекс набагато вище, ніж у фізиці). У нормі h-індекс фізика приблизно дорівнює тривалості його наукової кар'єри в роках, тоді як у видатного фізика він удвічі вище. Хірш вважає, що у фізиці (і в реаліях США) h-індекс, рівний 10-12, може служити одним з визначальних факторів для рішення про надання досліднику постійній позиції у великому дослідному університеті; рівень дослідника з h-індексом, рівним 15-20 , відповідає членства в Американському фізичному товаристві; індекс 45 і вище може означати членство в Національній академії наук США. 

Індекс Хірша, зрозуміло, не ідеальний. Не важко придумати ситуацію, коли h-індекс дає абсолютно невірну оцінку значимості дослідника. Зокрема, коротка кар'єра вченого призводить до недооцінки значущості його робіт. Так, h-індекс Еваріста Галуа дорівнює 2 і залишиться таким назавжди. Якщо б Альберт Ейнштейн помер на початку 1906 р., його h-індекс зупинився б на 4 або 5, незважаючи на надзвичайно високу значимість статей, опублікованих ним у 1905.

Деякі висновки Зараз на Заході індекс цитування визнаний однією з найефективніших світових систем наукової інформації. Структура індексу цитування дозволяє йому виконувати досить широкий спектр функцій, головними з яких є наступні :

 1. інформаційний пошук для обслуговування індивідуальних дослідників і наукових організацій;
 2. використання зв'язків між публікаціями для виявлення структури областей знання, спостереження і прогнозування їх розвитку (картирование науки і виявлення дослідницьких фронтів);
 3. оцінка якості публікацій і їх авторів науковим співтовариством.

Комплекса оцінка індексу цитування дозволяе оцінювати наукові підрозділи по науковцям що до них входять. Вона широко застосовуется для оцінки журналів, наукових товариств , редакційних колегій та інш.

Зміст індексу цитування, у свою чергу, є об'єктом інтенсивних досліджень фахівців з соціології науки, наукометрии і наукознавству. Періодичні дискусії виникають з приводу адекватності оцінок окремих публікацій і їх авторів за допомогою методів, заснованих на даних про цитування.

Література

 1. Harnad Stevan. Open Access Scientometrics and the UK Research Assessment Exercise. Preprint of In-vited Keynote Address to 11th Annual Meeting of the International Society for Scientometrics and Infor-metrics. Madrid, Spain, 25-27 June, 2007. http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13804/03/oa-scientometrics.pdf 
 2. Shadbolt, N., Brody, T., Carr, L. and Harnad, S. The Open Research Web: A Preview of the Optimal and the Inevitable. - 2006. http://eprints.ecs.soton.ac.uk/ 1245 
 3. М.Р. Когаловский С.И. Паринов Информационные ресурсы, наукометрические показатели и показатели качества метаданных системы Соционет http://www.cemi.rssi.ru/mei/articles/koga-pari07-1.pdf

Наукометричні бази даних

Для визначення індексу цитованості і індексації наукової літератури використовуються спеціальні наукові пошукові системи. Далі буде розглянуто найпоширеніші з них Google Scholar і Scopus. 

Пошукова система Google Scholar

Реферативно-бібліографічна база даних Scopus

Оформлення електронних публікацій

Наукова публікація - це основний спосіб ознайомлення цільової аудиторії з результатами наукової діяльності. Будь-яка наукова робота авторського колективу, докторантів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників, здобувачів, студентів та просто всіх зацікавлених, коли потрапляє в InterNet забезпечує доступ до них по всьому світу, без будь-яких перешкод. 

Наукова публікація дає можливість ознайомитися з результатами досліджень по всіх напрямках науки і техніки. Опублікована наукова робота (публікація) дозволяє довести до максимально широкого кола зацікавлених користувачів останні результати досліджень з різноманітних наукових спеціальностей, дозволяє популяризувати наукові знання і дає можливість інформувати цільову аудиторію, від фахівців і вчених, до студентів і учнів. Іншими словами, наукова публікація - це будь-яка наукова інформація, про останні досягнення будь-якої галузі науки і техніки, яка може відкрито і доступно надаватися користувачам.

Є одна суттєва проблема - захист авторських прав. При сучасних технологіях надрукована на папері наукова стаття настільки ж незахищена від копіювання як і електронний варіант статті. Плагіат при електронному варіанті значно простіше знайти і служби Google активно цим займаються. Щоб електронний варіант не впливав на розповсюдження друкованих версій журналів звичайно роблять наступні дії:

 1. Повнотекстові варіанти нових видань не виставляють, а дають інформацію про придбання друкованого варіанту (звичайно для журналів із запізненням на 2-3 роки);
 2. При виданні книжок дається її зміст, анотація по розділам, можливість придбання через InterNet чи у магазинах (надається адреса);
 3. У багатьох випадках надається адреса для зв’язку з авторами і тоді автор вирішує питання про можливість передачі електронного варіанта статті, книжки та іншого.

Щоб опублікувати наукову роботу в InterNet потрібно підготувати документ та обрати місце публікації.

Підготовка документа.

Анотація Для індексування в пошукових системах повинна відображатись повна анотація вашої роботи.

В анотації дуже коротко розкривається зміст роботи - буквально тільки говориться, про що вона. Також вказується призначення і аудиторія, наприклад «підручник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю ...». Анотація може описувати, може рекомендувати, бути спільною або містити будь-яку спеціальну спрямованість.

Для статей з обмеженим доступом повна анотація автора може допомогти користувачам вибрати серед результатів пошуку статтю з найбільш релевантною інформацією.

Створення електронного документу.

В базі Scopus всі роботи зберігають в форматі PDF

Хоча Google індексує роботи в форматах PDF, HTML, PostScript, ущільненому форматі PostScript (ps.gz) та ущільненому форматі PDF (pdf.gz), рекомендовано теж зберігати статтю в форматі PDF.

Переваги публікації документів у форматі Adobe PDF

 1. Сумісність. Завдяки широкому поширенню програми Adobe Acrobat Reader матеріали, перетворені у формат Adobe PDF, будуть доступні для перегляду та друку з будь-якого комп'ютера або ноутбука.
 2. Цілісність документа. Растровий формат PDF зберігає документи у вигляді цілісного зображення. Це означає, що для їх відображення і друку не потрібно встановлювати додаткові шрифти.

  Ви можете бути впевнені, що документи будуть виглядати на будь-якому комп'ютері точно так само, як вони виглядають у вас.
 3. Захист даних. Виділення вмісту документа курсором і копіювання в буфер обміну неможливо. Тому ви можете не боятися плагіату, навіть якщо опубліковані документи потраплять не в ті руки.

  Щоб зберегти свою роботу в PDF достатньо встановити один з PDF – creater (PDF створювачі). Наприклад безкоштовну програму PDF Maker Pilot чи ліцензійні ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition, ABBYY PDF Transformer 2.0.

Оформлення метаданих

Пошукова система в першу чергу намагается про індексувати роботу використовуючи метадані, тому для спрощення рекомендовано зберігати бібліографічні дані про наукову роботу в метаданих.

Метадані це структуровані дані, що представляють собою характеристики описуваних сутностей для цілей їх ідентифікації, пошуку, оцінки, управління ними.

Метадані використовуються для підвищення якості пошуку. Пошукові запити, використовуючі метадані можуть врятувати користувача від зайвої ручної роботи по фільтрації. Інформуючи комп'ютер про те, які елементи даних зв'язані і як ці зв'язки враховувати, стає можливим здійснювати достатньо складні операції по фільтрації та пошуку. Наприклад, якщо пошукова система «знає» про те, що «Ван Гог» є «голландським художником», то вона може видати у відповідь на запит про голландських художників веб-сторінку про Ван Гога, навіть якщо слова «голландський художник» не зустрічаються на цій сторінці. Такий підхід, званий представленням знань, знаходиться у сфері інтересів Семантичної павутини та штучного інтелекту.

Для наукових праці головні з них це Заголовок, Автор, Тема, Ключові слова.

Для того щоб вказати метадані достатньо при створенні PDF файлу достатньо заповнити відповідні поля в настройках документу.

Якщо використовуется HTML документ то метадані в казуються в відповідних тегах розділу <head>

<title> Назва роботи </title>

<meta name="autor" content="Имя автора чи перелік авторів”>

<meta name="description" content="Короткий опис теми”>

<meta name="keywords" content="Ключові слова”>

Рекомендації: Надання затверджених метаданих щодо ваших статей може полегшити процес індексації та підвищити вірогідність визначення всіх посилань на ваші статті.

Велика кількість Українських наукових робіт погано або зовсім не індексуються в закордонних пошукових системах, томущо в різних базах назви робіт можуть перекладатись по різному, тому рекомендовано робити метадані також на англійській мові.

Публікація в InterNet. Наукову роботу можна опублікувати в інтернеті різними шляхами. Можна розмістити посилання на документ на своєму сайті, опублікувати в електронному журналі чи в електронній бібліотеці.

Практика оцінки цитованості

Індексація в Google Академія

Щоб перевірити чи індексуеться ваше онлайн джерело, достатньо ввести його назву в Google Академія.

Якщо ви являетесь видавцем академічних робіт то, щоб включити свої роботи до показу на Google і в програмі Google Академія треба дозволити скануванувати ваш сайт. Як було зазначено вище, анотація (щонайменше) до кожної роботи повинна бути доступна для користувачів, які не є передплатниками, що здійснюють пошук на Google і в Google Академія.

Індексація в Scopus

З індексаціею в c Scopus ситуація складніша. Щоб ваша робота індексувалась в Scopus вона повинна бути опублікована в одному з журналів що належать до їхньої бази . База охоплює близько 25 048 видань, але серед них присутня тільки 41 українське видання, тобто 0.16%. При цьому з 41 видання активних, тобто постійно оновлюють інформацію, всього лише 18 (по даним на 2010 рік).

Для авторів, які опублікували більше однієї статті, у SCOPUS створюються індивідуальні облікові записи — профілі авторів з унікальними ідентифікаторами авторів (Author ID). Ці профілі надають таку інформацію, як варіанти імені автора, перелік місць його роботи, кількість публікацій, роки публікаційної активності, галузі досліджень, посилання на основних співавторів, загальна кількість цитувань на публікації автора, загальна кількість джерел, на які посилається автор, індекс Хірша автора тощо. База даних надає користувачам можливості використання унікальних ідентифікаторів авторів для формування пошукових запитів та налаштування сповіщень (електронною поштою або через RSS) щодо змін у профілях авторів.

Можливості пошуку авторів та обмеженого перегляду їх профілів доступні без наявності передплати на базу даних SCOPUS засобами SCOPUS Author Preview. Продивитись присутність автора у SCOPUS можна через WIZARD SCOPUS за адресою https://www.scopus.com

Оцінка цитованості робіт наукових співробітників є важливим компонентом загальної оцінки наукових можливостей підрозділів.

До уваги Головних редакторів журналів НТУУ"КПІ" - при включенні у SCOPUS цитованість оцінюється у SCOPUS.

Ви отримуєте наступні дані:

 1. Присутність робіт автора у SCOPUS - показує кількість робіт автора у базі SCOPUS 
 2. Загальна кількість цитувань - кількість цитатувань робіт даного автора в усіх журналах, що є в базі даних SCOPUS  
 3. Індек Гірша (Н-індекс) - представляє собою кількість статей даного автора (групи авторів), на які зареєстровано кількість посилань, не менше, ніж сама кількість статей. Використовується в якості узагальненого показника продуктивності автора (групи авторів);

При однакових прізвищах перейдіть до <more info> і знаходьте у Affiliation назву університету.

Практичні поради авторам при пошуку робіт у SCOPUS можна отримати в бібліотеці КПІ.

 • Інформація по окремим авторам та установам, а також Український індекс наукового цитування - http://uincit.uran.ua
 • Досить детальну інформацію по оцінці цитованості та роботі з Google Sholar можна отримати за адресою - http://www.harzing.com/resources/publish-or-perish

Цитируемость (материал о проблемах оценки научной деятельности, накометрических показателях, Google Scholar, Scopus)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.