Контент сайтів кафедр

Вміст сайтів кафедр крім концепції сайту, визначеної розробниками, і положення про сайт кафедри, прийнятого на кафедрі, визначається такими документами:

- ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту» Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380), http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page2

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Наказ Міністерства освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів

 • положення про структурні підрозділи;
 • результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського ([Текст] / Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 144 с.)

В організаційній роботі окреслено такі завдання кафедри:

 • створення і супроводження веб-сайту кафедри,
 • організація наповнення необхідною інформацією електронного кампусу університету, веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчальної і наукової роботи НПП зі студентами через веб-сайт кафедри;

Також окремо вказується на необхідність розміщення таких матеріалів:

 • Індивідуальні навчальні плани
 • Розклади занять і екзаменів
 • Навчальні матеріали з навчальної дисципліни (за "Технологічним вимогам щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" відповідно ситуації із забезпеченістю студентів/аспірантів навчальними матеріалами)
 • Анотації курсових проектів/курсових робіт обсягом не менше 650 знаків (розміщуються у відкритому доступі на час не менше одного року)
 • Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань

- Наказ №1-244 від 01.09.2014 Про підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього порталу університету, http://document.kpi.ua/2014_1-244

Наказ № 1-278 від 10.10.2014 Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників

 • здійснити актуалізацію вмісту веб-сайтів кафедр у домені kpi.ua, подальше поповнення повнотекстовими матеріалами українською та англійською мовами.

Наказ № 2-40 від 23.03.2016 Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

 • реєстрація науково-педагогічних працівників факультетів/інститутів в службі Google Scholar

Наказ №1-70 від 03.03.2017 Про виконання магістерських дисертацій та розміщення інформації щодо тематики та результатів магістерських наукових робіт на веб-ресурсах КПІ ім. Ігоря Сікорського

 • теми магістерських дисертацій за структурою згідно Додатку 1 наказу
 • результатів проведеної практики
 • анотації магістерських дисертацій двома мовами (українська, англійська) та перелік використаних посилань

===
Окрім опублікованого в Київському політехніку - http://kpi.ua/board-job
Визначається Приймальною комісією КПІ ім.Ігоря Сікорського

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.